ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιαν 1999

ΙΑΝ 1999 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά στα ερωτήματα του "Φ"

ΔΕΝ υπάρχει μελέτη
Έ­ξι μή­νες με­τά την τε­λευ­ταί­α α­να­φο­ρά μας στο πο­λύ σο­βα­ρό θέ­μα της α­νά­δει­ξης και α­ξιο­ποί­η­σης του μο­να­δι­κού αρ­χαί­ου θε­ά­τρου που υ­πάρ­χει στην πε­ριο­χή μας, εί­μα­στε α­να­γκα­σμέ­νοι να δια­ψεύ­σου­με το πρω­το­σέ­λι­δο του Αυ­γού­στου, στο ο­ποί­ο γρά­φα­με ό­τι η μελέ­τη στε­ρέ­ω­σής του ή­ταν έ­τοι­μη.
Τό­τε ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού, ύ­στε­ρα α­πό ερώ­τη­ση που του εί­χε α­πευ­θύ­νει ο Βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας Γε­ώρ­γιος Τσα­φού­λιας σύμφω­να με στοι­χεί­α που του εί­χαν δο­θεί α­πό τον “Φ”, εί­χε δώ­σει κα­τη­γο­ρημα­τι­κή α­πά­ντη­ση (α­πό­σπα­σμα της ο­ποί­ας α­να­δη­μο­σιεύ­ε­ται σε δι­πλα­νή στή­λη), ό­τι δηλ. η με­λέ­τη των Αυ­στρια­κών ή­ταν έ­τοι­μη και πε­ρί­με­νε την έ­γκρι­ση α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο.
Α­πό τη στιγ­μή ε­κεί­νη η ε­φη­με­ρί­δα μας άρ­χι­σε να ε­ρευ­νά το θέ­μα προ­κει­μένου να πα­ρου­σιά­σει την συ­γκε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη, η οποία θα έ­δι­νε προφανώς τις α­παι­τού­με­νες λύ­σεις για την πρό­λη­ψη της κα­τα­στρο­φής του θε­ά­τρου. Πα­ρά τις συ­νε­χείς ό­μως ε­πα­φές που έ­γι­ναν με ό­λους τους ε­μπλε­κό­με­νους φο­ρείς την μό­νη με­λέ­τη που βρή­κα­με και η ο­ποί­α δεν εί­χε κα­μί­α σχέ­ση με την συ­ντή­ρη­ση του θε­ά­τρου ή­ταν αυ­τή του κα­θη­γη­τή Σάβ­βα Γκό­γκου, ο ο­ποί­ος την δε­κα­ε­τί­α του ‘80 εί­χε α­σχο­λη­θεί διε­ξο­δι­κά με την ΑΡ­ΧΑΙΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑ κα­τα­γρά­φο­ντας λεπτο­με­ρώς στο βι­βλί­ο του ό­λα τα στοι­χεί­α του θε­ά­τρου.
Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, η ε­φη­με­ρί­δα α­πευ­θύν­θη­κε στο γρα­φεί­ο του κ. Βε­νι­ζέ­λου, με συ­γκε­κρι­μέ­να ε­ρω­τή­μα­τα. Η α­πά­ντη­ση ό­μως που λά­βα­με σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν συμ­φω­νεί με τα λε­γό­με­να του Υ­πουρ­γού στη Βου­λή τον Ιού­νιο του 1998.
Το ε­ρώ­τη­μα λοι­πόν εί­ναι, για­τί ο κ. Υ­πουρ­γός έ­δω­σε αυ­τή την α­πά­ντη­ση , ενώ η "κα­λή με­λέ­τη lege artis για τη στε­ρέ­ω­ση" δεν υπάρχει!...
Ό­σο δε, για την έ­ντα­ξη του Θε­ά­τρου στον ά­ξο­να Ο­λυ­μπί­ας - Α­θή­νας εν ό­ψει των Ο­λυ­μπια­κών του 2004 ού­τε λό­γος δεν γί­νε­ται.
Το σί­γου­ρο πά­ντως εί­ναι, ό­τι η στε­ρέ­ω­ση - α­να­στύ­λω­ση του θε­ά­τρου εί­ναι εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη λό­γω του υ­λι­κού α­πό το ο­ποί­ο εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νο, αυ­τό όμως δεν δι­καιο­λο­γεί σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση την α­δρά­νεια και τις αλ­λη­λο­κρουώ­μενες α­πα­ντή­σεις που δί­νο­νται κα­τά και­ρούς α­πό τους πλέ­ον αρ­μό­διους φο­ρείς.
Ο “Φ” θα ε­πα­νέλ­θει και πά­λι στο σο­βα­ρό αυ­τό πρό­βλη­μα, ό­σο βα­ρε­τό και δευ­τε­ρεύ­ον να φαί­νε­ται σε ο­ρι­σμένους.
Τα ερωτήματα του "Φ" στον κ. Βενιζέλο
Προς Υ­πουρ­γό Πο­λι­τι­σμού κ. Ευάγ­γε­λο Βε­νι­ζέ­λο(Γρα­φεί­ο Υ­πουρ­γού)
  Κύ­ριοι,
η ε­φη­με­ρί­δα μας ε­δώ και πο­λύ και­ρό α­σχο­λεί­ται διε­ξο­δι­κά με το ση­μα­ντι­κό­τα­το θέ­μα της α­νά­δει­ξης του θε­ά­τρου της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας. Ή­δη έ­χου­με δη­μο­σιεύ­σει την υπ’ α­ριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΥ/ΚΕ/59 α­πά­ντη­ση του Υ­πουρ­γού, κα­θώς και την α­πά­ντη­ση του κ. Βε­νι­ζέ­λου που δό­θη­κε στην Βου­λή το πρώ­το δε­κα­ή­με­ρο του Ιου­νί­ου 1998 στην ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­ση του Βου­λευ­τή Α­χα­ΐ­ας κ. Τσα­φού­λια. Η α­πά­ντη­ση του κ. Υ­πουρ­γού στον συ­γκε­κρι­μέ­νο Βου­λευ­τή πε­ριεί­χε με­τα­ξύ άλ­λων και τα ε­ξής:
“ε­δώ και λί­γες βδο­μά­δες ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε και πα­ρα­δό­θη­κε α­πό τους Αυ­στρια­κούς, η με­λέ­τη στε­ρέ­ω­σης του θε­ά­τρου ε­νώ α­να­μέ­νε­ται η έ­γκρι­ση της α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο κα­θώς πρό­κει­ται για έ­να έρ­γο πρω­τό­τυ­πο και πρό­τυ­πο τε­χνι­κά. Έ­ως τό­τε ό­μως η χρή­ση του θε­ά­τρου εί­ναι α­πο­λύ­τως α­δύ­να­τη. Ό­μως τα έρ­γα αυ­τά δεν κρί­νο­νται με βά­ση το πό­σα χρή­μα­τα α­πορ­ρο­φούν, αλ­λά την ε­πι­στη­μο­νι­κή τους ε­πάρ­κεια. Γι’ αυ­τό οι με­λέ­τες πρέ­πει να ε­ξε­τά­ζο­νται με πο­λύ με­γά­λη προ­σο­χή α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες. Θέ­λω να πι­στεύ­ω ό­τι η Αυ­στρια­κή Σχο­λή έ­κα­νε μια κα­λή με­λέ­τη “lege artis” για τη στε­ρέ­ω­ση, η ε­φαρ­μο­γή της ο­ποί­ας δεν μπο­ρεί να γί­νει με τα­χύ­τη­τα.”
Η ε­φη­με­ρί­δα “Φρου­ρός” λό­γω του με­γά­λου εν­δια­φέ­ρο­ντος που προ­ξε­νεί η τύ­χη του Θε­ά­τρου στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α ε­πα­να­φέ­ρει το θέ­μα στο ε­πό­με­νο φύλ­λο και για την πλη­ρό­τη­τα των στοι­χεί­ων που θα πα­ρου­σιά­σου­με, ζη­τού­με α­πα­ντή­σεις, που μό­νο ε­σείς μπο­ρεί­τε να μας δώ­σε­τε ε­πί­ση­μα, στα ε­ξής ε­ρω­τή­μα­τα:
Α. Πό­τε κα­τα­τέ­θη­κε στις αρ­μό­διες Υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού η με­λέ­τη στε­ρέ­ω­σης του θε­ά­τρου;
Β. Ποιος εί­ναι ο α­ριθ­μός πρω­το­κόλ­λου της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της;
Γ. Α­πό ποιόν ή ποιους υ­πο­γρά­φε­ται;
Δ. Τι α­κρι­βώς πε­ρι­λαμ­βά­νει;
E. Σε πιο στά­διο ευ­ρί­σκε­ται η ε­ξέ­λι­ξη του θέ­μα­τος αυ­τού;
Η απάντηση του Υπουργείου
Υ­ΠΟΥΡ­ΓΕΙΟ ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΣΜΟΥ ΓΡΑ­ΦΕΙΟ Υ­ΠΟΥΡ­ΓΟΥΔΙΕΥ­ΘΥ­ΝΤΗΣ Α­θή­να 17 Δε­κεμ­βρί­ου 1998
Αρ. Πρωτ.: 9396
ΠΡΟΣ : κ. Κώ­στα Ρό­ζο Διευ­θυ­ντή Ε­φη­με­ρί­δας “Φρου­ρός”
Κύ­ριε Ρό­ζο
Στο πρό­γραμ­μα του Αυ­στρια­κού Αρ­χαιο­λο­γι­κού Ιν­στι­τού­του για το 1998 εί­χε ε­ντα­χθεί πά­ντα σε συ­νεν­νό­η­ση με την ΣΤ’ ΕΠ­ΚΑ η πραγ­μα­το­ποί­η­ση προ­κα­ταρ­κτι­κών με­λε­τών για το Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας με στό­χο την μελ­λο­ντι­κή ε­ξα­σφά­λι­ση της ι­σχύ­ου­σας κα­τά­στα­σης του αρ­χαιο­λο­γι­κού συ­νό­λου.
Το Αυ­στρια­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Ιν­στι­τού­το σε πρό­σφα­τη α­να­φο­ρά του το­νί­ζει ό­τι ξε­κί­νη­σε μια προ­κα­ταρ­κτι­κή με­λέ­τη για τη συ­ντή­ρη­ση του Θε­ά­τρου της Αι­γεί­ρας. Συ­ζη­τή­θη­καν τα προ­βλή­μα­τα προ­στα­σί­ας της σκη­νής, έ­γι­νε σει­ρά φω­το­γρα­φι­κών λή­ψε­ων ε­νώ για το 1999 προ­βλέ­πε­ται η ά­φι­ξη γε­ω­λό­γου για ε­ξέ­τα­ση της κα­τά­στα­σης των λί­θων και του βρά­χου στη σκη­νή.
Θά­νος Μπάσ­δρας

Ανατολική Αιγείρα... Drone !