ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Σεπ 2004

ΣΕΠΤ 2004 - Όλα... για την Αρχαία Αιγείρα

Ή­ταν πράγ­μα­τι η ση­μα­ντι­κό­τε­ρη εκ­δή­λω­ση που έ­χει γί­νει για την αρ­χαί­α Αι­γεί­ρα! Και μά­λι­στα ε­κτός συ­νό­ρων...
Τυ­χε­ροί πρέ­πει να αι­σθά­νο­νται ό­λοι ό­σοι βρέ­θη­καν το Σάβ­βα­το 16 Ο­κτω­βρί­ου στο Αί­θριο του Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου στο Αί­γιο.
Για πρώ­τη φο­ρά α­κού­στη­κε στο ευ­ρύ κοι­νό, τό­σο ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­να η ι­στο­ρι­κή πο­ρεί­α της αρ­χαί­ας πό­λης ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ, μέ­σα α­πό τις κα­τα­γρα­φές της Αυ­στριακής “αρ­χαιο­λο­γι­κής σκα­πά­νης”.
Γνώ­ρι­μος στην πε­ριο­χή μας ο Διευ­θυ­ντής των α­να­σκα­φών του Αυ­στρια­κού Ιν­στι­τού­του στην Ελ­λά­δα, Δρ Georg Ladstatter (κ. Γιώρ­γο τον φω­νά­ζου­με ε­δώ στην Αι­γεί­ρα), για μια πε­ρί­που ώ­ρα με την ο­μι­λί­α του (σε πο­λύ κα­λά Ελ­λη­νι­κά) έ­ρι­ξε φως σε κάθε πτυ­χή της ι­στο­ρι­κής πο­ρεί­ας της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας α­πό τα Ο­μη­ρι­κά χρό­νια μέ­χρι τη Ρω­μα­ϊ­κή ε­πο­χή.
Ά­ρι­στα ορ­γα­νω­μέ­νη η εκ­δή­λω­ση α­πό την Ε­ται­ρεί­α Ε­πι­στή­μης και Πο­λι­τι­σμού Αι­για­λεί­ας, ο πρό­ε­δρος της ο­ποί­ας κ. Α­θα­νά­σιος Ρι­ζά­κης (κα­θη­γη­τής Αρ­χαί­ας Ι­στο­ρί­ας) στην προ­λό­γι­σή του α­να­φέρ­θη­κε στους στό­χους και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του νε­ο­σύ­στα­του αυ­τού σω­μα­τεί­ου. (Η ΕΤ.Ε.Π.Α ι­δρύ­θη­κε το 2003 α­πό έ­ναν πυ­ρή­να αν­θρώ­πων που έ­χουν εκ­δη­λώ­σει το εν­δια­φέ­ρον τους για την πε­ριο­χή της Αι­για­λεί­ας). Στην ε­πι­τυ­χί­α της διά­λε­ξης αυ­τής συ­νέ­βα­λε κα­τά πο­λύ και ο Εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της Ε­ΤΕ­ΠΑ κ. Αν­δρέ­ας Δρού­λιας.
Το θέ­μα της διά­λε­ξης ή­ταν “Η αρ­χαί­α Αι­γεί­ρα υ­πό το φως των πρό­σφα­των αρ­χαιο­λο­γι­κών ευ­ρη­μά­των”.
Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια ό­λων δέ­χθη­κε με­τά το τέ­λος της διά­λε­ξης ο κα­θη­γη­τής κ. Georg Ladstatter, ο ο­ποί­ος μέ­σα σε μια ώ­ρα φώ­τι­σε δύ­ο σχε­δόν χι­λιε­τί­ες αρ­χαί­ας ι­στο­ρίας της πε­ριο­χής μας.
Ε­ΡΕΥ­ΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ
Μί­α α­πό τις βα­σι­κές ε­πι­στη­μο­νι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της ΕΤ.Ε.Π.Α., ό­πως ε­πι­σημάν­θη­κε, εί­ναι η συ­νερ­γα­σί­α με το πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­λέρ­μο της Ι­τα­λί­ας και την 6η Ε­φο­ρεί­α Αρ­χαιο­τή­των της Πά­τρας και α­φο­ρά την διε­πι­στη­μο­νι­κή έρευ­να που γί­νε­ται στην κοι­λά­δα του πο­τα­μού Κριού στην Αι­γεί­ρα. Στην έ­ρευνα συμ­με­τέ­χουν πολ­λές ει­δι­κό­τη­τες ε­πι­στη­μό­νων και συ­ντο­νί­ζε­ται α­πό το Εθνι­κό Ί­δρυ­μα Ε­ρευ­νών την 6η Ε­φο­ρεί­α Αρ­χαιο­τή­των (Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού) και το Πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­λέρ­μο. Οι με­τα­πτυ­χια­κοί Ι­τα­λοί φοι­τη­τές της Αρ­χαιο­λο­γί­ας α­πό το Σα­λέρ­μο που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα αυ­τό, πα­ρα­κο­λούθη­σαν την διά­λε­ξη του Αυ­στρια­κού Αρ­χαιο­λό­γου.
Με­γά­λος και ο κα­τά­λο­γος των πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νων ε­πι­στη­μό­νων, ε­νώ α­πό την Αιγεί­ρα πα­ρί­στα­το ο Δή­μαρ­χος κ. Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και οι Δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ.κ. Πα­ντε­λής Βα­σι­λά­γκος και Αν­δρέ­ας Οι­κο­νό­μου.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !