ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Σεπ 2009

ΣΕΠ. 2009: “Συμφωνία κυρίων”; η μακρόχρονη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων Κιάτου – Πάτρας

Ό­νει­ρο θε­ρι­νής νυ­κτός φαντά­ζει πλέ­ον η, ε­ντός των συμ­βα­τι­κών προ­θε­σμιών (μέ­χρι το 2011), ο­λο­κλή­ρω­ση τού νέ­ου σι­δη­ρο­δρό­μου Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης.
Αυ­τό, μάλ­λον, συ­νει­δη­το­ποί­η­σαν οι ε­μπλε­κό­με­νοι φο­ρείς και προ­έ­βη­σαν σε δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­μέ­σως με­τά το δε­κα­πε­νταύ­γου­στο, προ­κει­μέ­νου να ξα­να­πά­ρει μπρο­στά η κα­τα­σκευα­στι­κή “μη­χα­νή”, α­φού τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα.
Το α­ξιο­μνη­μό­νευ­το σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι ό­τι στις συμ­βα­τι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις των κα­τα­σκευα­στών τής γραμ­μής, υπάρχει δέσμευση να ο­λο­κλη­ρω­θεί το έρ­γο μό­νο με ο­λι­γο­ή­με­ρες δια­κο­πές δρο­μο­λο­γί­ων (η νέ­α γραμ­μή στο με­γα­λύ­τε­ρο τμή­μα της “πα­τά­ει” ε­πά­νω στην πα­λιά γραμ­μή αυ­ξάνο­ντας το βαθ­μό δυ­σκο­λί­ας κα­τα­σκευ­ής) και εί­ναι γνω­στές πα­λαιό­τε­ρες εν­στά­σεις άλ­λων ε­ται­ρειών στο να μην αλ­λοιω­θεί ο πο­λύ ση­μα­ντι­κός αυ­τός ό­ρος, με κίν­δυ­νο να α­κυ­ρω­θεί η δη­μο­πρά­τη­ση.
Τι άλ­λα­ξε λοι­πόν τώ­ρα και α­πο­φα­σί­σθη­κε πο­λύ­μη­νη ή πο­λύ­χρο­νη δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­πό Κιά­το μέ­χρι Πά­τρα; Υ­πήρ­ξε κά­ποια “συμ­φωνί­α κυ­ρί­ων” με­τα­ξύ των κα­τα­σκευα­στι­κών ο­μί­λων, σύμ­φω­να με την ο­ποί­α θα κά­νουν τα «στρα­βά μά­τια» στις ό­ποιες “αλ­λοιώσεις” των συμ­βά­σε­ων, α­φού οι κα­θυ­στε­ρή­σεις στο νέ­ο σι­δη­ρόδρο­μο εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι θα δη­μιουρ­γή­σουν ε­μπλο­κή και στην πο­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής του νέ­ου αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου; (πα­ρά­δειγ­μα: στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά τής Αι­γεί­ρας ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος θα προ­χω­ρή­σει μό­νο ό­ταν με­τα­φερ­θεί η γραμ­μή στη νέ­α ευ­θεί­α της).
Ε­δώ πρέ­πει να ση­μειω­θεί και το πρό­σφα­το ρε­πορ­τάζ με­γά­λης α­θη­να­ϊ­κής ε­φη­με­ρί­δας για τον ε­τή­σιο α­πο­λο­γι­σμό του Τα­μεί­ου Συ­νο­χής, που ορ­γά­νω­σε το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ό­που α­να­φέ­ρεται ό­τι, “πολ­λά έρ­γα -α­ξί­ας 1,8 δισ. ευ­ρώ- κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν στη... μέ­ση.
Στη χει­ρό­τε­ρη κα­τη­γο­ρί­α (κόκ­κι­νη), δη­λα­δή ως «έρ­γα με κίν­δυ­νο μη υ­λο­ποί­η­σης», έ­χουν χα­ρα­κτη­ρι­στεί 6 ε­πεν­δύ­σεις, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και η κα­τα­σκευ­ή νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής στο τμή­μα «Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη», που ξε­κί­νη­σε το 2004 με προ­ϋ­πο­λογι­σμό 240 ε­κατ. ευ­ρώ και α­πορ­ρό­φη­ση μό­νο 62%”.
Κυ­ριαρ­χι­κό ρό­λο στη με­γά­λη αυ­τή κα­θυ­στέ­ρη­ση, σύμ­φω­να με τους γνώ­στες τής κα­τά­στα­σης, εί­ναι η σο­βα­ρή ε­μπλο­κή που ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πάρ­χει στην πε­ριο­χή του Δια­κο­πτού, α­φού οι αλ­λε­πάλ­λη­λες προ­τά­σεις αλ­λα­γών στη χά­ρα­ξη της γραμ­μής (πα­ρά­καμ­ψη Ε­λαιώ­να, υ­πο­γειο­ποί­η­ση αρ­χι­κά μέ­σα στο Δια­κο­πτό, πλήρης πα­ρά­καμ­ψη του Δια­κο­πτού κλπ) έ­χουν δη­μιουρ­γή­σει έ­να ε­κρη­κτι­κό πο­λιτι­κό κλί­μα με­τα­ξύ Υ­πουρ­γεί­ων ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και Με­τα­φο­ρών.
Α­πο­τέ­λε­σμα της ε­κεί κατά­στα­σης εί­ναι να μην υ­πάρ­χει α­κό­μα δη­μο­πρά­τη­ση στο τμή­μα α­πό τις σή­ραγ­γες της Τρά­πε­ζας μέ­χρι το Αίγιο, γε­γο­νός που δεί­χνει ό­τι το νέ­ο τρέ­νο σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα φτά­σει ό­πως προ­βλέ­πουν οι συμ­βά­σεις σε δύ­ο χρόνια στη Ροδοδάφνη και ο νέ­ος χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας θα εί­ναι μία του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­α…  
Ό­σον α­φο­ρά, τώ­ρα, τα κα­ταγ­γελ­λό­με­να ό­τι οι πα­λι­νω­δί­ες στην ο­ρι­στι­κοποί­η­ση της χά­ρα­ξης στο ση­μεί­ο ε­κεί­νο μπλό­κα­ραν για τα κα­λά το έρ­γο, το­πικοί πα­ρά­γο­ντες του Δια­κο­πτού ε­πι­ση­μαί­νουν ό­τι για τις κα­θυ­στε­ρή­σεις ευθύ­νο­νται οι Αι­γει­ρά­τες και οι Πλα­τα­ναί­οι!!!
Η α­λή­θεια ό­μως εί­ναι τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή.
Πράγ­μα­τι στην Αι­γεί­ρα, ιδιο­κτή­τες α­κι­νή­του προ­σέ­φυ­γαν στα αρ­μό­δια διοι­κη­τι­κά δι­κα­στήρια και υ­πάρ­χει προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή δια­κο­πής ερ­γα­σιών για το τμή­μα ε­ντός του σχε­δί­ου πό­λε­ως της έ­δρας του Δή­μου, η ο­ποί­α α­πό ό­σα μπο­ρού­με να γνω­ρί­ζου­με α­φο­ρά στην τρο­πο­ποί­η­ση του πο­λε­ο­δο­μι­κού αυ­τού σχε­δί­ου και ό­χι στην αλ­λα­γή χά­ρα­ξης.
Αυ­τό ό­μως σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν αι­τιο­λο­γεί το μέ­χρι τώ­ρα πά­γω­μα των ερ­γα­σιών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή (π.χ. Μαύ­ρα Λι­θάρια, Αρ­χό­ντισ­σα, Κριός, Κρά­θιο -σταθ­μός κοκ) ε­νώ ε­ρώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει και η αιφνι­δια­στι­κή δια­κο­πή ερ­γα­σιών ο­λο­κλή­ρω­σης των τού­νελ με­τά τον Πλά­τα­νο - Τρά­πε­ζα.
Για την ι­στο­ρί­α, πά­ντως, πρέ­πει για μια α­κό­μα φο­ρά να ε­πι­ση­μαν­θεί ό­τι η Αιγεί­ρα ίσως εί­ναι το μο­να­δι­κό χω­ριό που η πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή με­λέ­τη του τρέ­νου πέ­ρα­σε  χω­ρίς να α­κου­στεί «κιχ» με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Α­χα­ΐ­ας, τον Α­πρί­λιο του 2004…
Το κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό Ο­ΧΙ του ΥΠΕ­ΧΩ­ΔΕ
στην με­τα­τό­πι­ση του δρό­μου χά­ριν της γραμ­μής
Με την α­πά­ντη­ση του Υ­φυ­πουρ­γού Θ. Ξαν­θό­που­λου στην α­πό 23-6-09 ε­ρώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας, μπή­κε τέ­λος σε κά­θε ελ­πί­δα με­τα­τό­πι­σης της γραμ­μής ε­κτός Δια­κο­πτού.
Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται, ό­τι πριν με­ρι­κά χρό­νια το Δια­κο­πτό εί­χε πε­τύ­χει την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής για ε­κα­το­ντά­δες μέ­τρα στο κέ­ντρο του χω­ριού, ε­νώ πριν με­ρι­κού μή­νες ι­κα­νο­ποι­ή­θη­κε αρ­χι­κά α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και νέ­ο αί­τη­μα του Δή­μου Δια­κο­πτού για πλή­ρη με­τα­τό­πι­ση της γραμ­μής ε­κτός οι­κι­σμών και θα κα­τα­σκευα­ζό­ταν πα­ράλ­λη­λα της Νέ­ας Ε­θνι­κής Ο­δού.
Ο Υ­φυ­πουρ­γός, στις 16 Ιου­λί­ου, α­νέφ­ερε για το θέ­μα αυ­τό: Το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ έ­χει έ­γκαι­ρα γνω­στο­ποι­ή­σει στην ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ ό­τι η πα­ρα­μι­κρή με­τατό­πι­ση του ά­ξω­να του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου Κο­ρίν­θου – Πα­τρών, συ­νε­πά­γε­ται την τρο­πο­ποί­η­ση των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών όρων και συ­να­κό­λου­θα την πα­ρε­μπό­δι­ση της πο­ρεί­ας υλο­ποί­η­σης του έρ­γου. Ει­δι­κό­τε­ρα, ο­ποια­δή­πο­τε αλ­λα­γή στα τε­χνι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του έρ­γου παρα­χώ­ρη­σης, ο­δη­γεί σε α­πρό­βλε­πτες κα­θυ­στε­ρή­σεις με υ­παι­τιό­τη­τα του Ελ­ληνι­κού Δη­μο­σί­ου και ε­πο­μέ­νως σε σο­βα­ρές οι­κο­νο­μι­κές και άλ­λες επι­πτώ­σεις στο υ­πό­ψη τμή­μα, το ο­ποί­ο με βά­ση την 5η Α­πο­κλει­στι­κή Προθε­σμί­α τής Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης, θα πρέ­πει να ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­σα σε διά­στημα 34 μη­νών, με έναρ­ξη την 4-8-2008.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !