ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2006

ΜΑΪΟΣ 2006: “Έρχεται” ο αγωγός αποχέτευσης της Αιγιαλείας

Στις 10 Α­πρι­λί­ου συ­ζη­τή­θη­κε α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμβού­λιο και ψη­φί­στη­κε ο­μό­φω­να, η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της του κοι­νού α­πο­χε­τευ­τι­κού δι­κτύ­ου της Αι­για­λεί­ας (α­πό Αι­γεί­ρα έ­ως Ε­ρι­νε­ό) και η α­να­βάθ­μι­ση του Βιο­λο­γι­κού Καθα­ρι­σμού Αι­γί­ου.
Ό­πως έ­γι­νε γνω­στό, η δα­πά­νη του έρ­γου εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας. O Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πα­να­γιώ­της Κα­βα­δάς, δή­λω­σε σε το­πι­κά Μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης: “το έρ­γο θα ε­ντα­χθεί στο Δ΄ Κ.Π.Σ. Υ­πάρ­χει πο­λι­τική βού­λη­ση να τε­λειώ­νου­με με την πε­ριο­χή αυ­τή που θε­ω­ρεί­ται απ’ τις κα­λύτε­ρες της Ελ­λά­δος και η ο­ποί­α κιν­δυ­νεύ­ει να κα­τα­στρα­φεί πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά. Πρέ­πει τά­χι­στα να α­πο­λυ­μά­νου­με τον Κο­ριν­θια­κό και γι’ αυ­τό το έρ­γο θα προχω­ρή­σει. Α­μέ­σως με­τά το Πά­σχα θα γί­νει, η δη­μο­πρά­τη­ση της με­λέ­της”.
Ό­σο α­φο­ρά τον φο­ρέ­α υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου, ο Γ.Γ.  τό­νι­σε: “Το θέ­μα εί­ναι ο με­λε­τη­τής; Εί­ναι πιο σο­βα­ρό έ­να τέ­τοιο έρ­γο να το κά­νει η Πε­ρι­φέ­ρεια, αυ­τό εγώ θε­ω­ρώ λο­γι­κό. Αν θέ­λουν οι Δή­μοι να το κά­νει η Α­να­πτυ­ξια­κή, κα­μί­α αντίρ­ρη­ση. Θέ­λουν ό­μως να γί­νει το έρ­γο ή θέ­λουν να γί­νει το έρ­γο μό­νον αν το κά­νουν οι Δή­μοι;”
Ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου Γιώρ­γος Περ­πής με α­να­κοί­νω­σή του, πα­ρου­σιά­στηκε πλή­ρως ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος για την ε­ξέ­λι­ξη κά­νο­ντας λό­γο για ση­μα­ντι­κή ε­πι­τυ­χί­α των έ­ξι Δή­μων της Αι­γιά­λειας, το­νί­ζο­ντας:
“Ψη­φί­στη­κε ο­μό­φω­να α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της του κοι­νού α­πο­χε­τευ­τι­κού δι­κτύ­ου α­πό τον Δή­μο Ε­ρι­νε­ού μέ­χρι την Αι­γεί­ρα και η α­να­βάθ­μι­ση του Βιο­λο­γι­κού κα­θα­ρι­σμού Αι­για­λεί­ας. Η ση­μα­ντι­κό­τα­τη αυ­τή ε­πι­τυ­χί­α των έξι Δή­μων της Αι­γιά­λειας εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα της συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ των έ­ξι Δη­μάρ­χων, της κοι­νής διεκ­δί­κη­σης του με­γα­λύτε­ρου έρ­γου στην Αι­γιά­λεια προς ό­φε­λος της α­νά­πτυ­ξης της πε­ριο­χής μας και της δια­δη­μο­τι­κής πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ω­φέ­λειας του έρ­γου, για αυ­τό και έ­χει ά­με­ση ε­πι­λε­ξι­μό­τη­τα και α­πό τα υ­πό­λοι­πα του Γ΄ ΠΕΠ και του Δ΄ ΠΕΠ α­πό την νέ­α πε­ρί­ο­δο ό­σον α­φο­ρά την κα­τα­σκευ­ή του.”
Το ση­μα­ντι­κό­τα­το αυ­τό θέ­μα εί­ναι βέ­βαιο ό­τι θα έ­χει “πο­λι­τι­κή” συ­νέ­χεια ε­νό­ψει των Δη­μο­τι­κών ε­κλο­γών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, στη συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γί­ου της 17ης Α­πρι­λί­ου, ο διεκ­δι­κη­τής του Δη­μαρ­χια­κού θώ­κου Στά­θης Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λος σχο­λί­α­σε τις δη­λώ­σεις του Δη­μάρ­χου για το α­πο­χε­τευ­τι­κό: “Ε­παί­ρε­στε για το κα­τόρ­θω­μά σας, ό­μως με ποιο δι­καί­ω­μα προ­χω­ρά­τε το έρ­γο και ε­ντάσ­σε­τε με­λέ­τες, χω­ρίς να έ­χε­τε πάρει τη γνώ­μη του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου (Αι­γί­ου). Με ποιο αντάλ­λαγ­μα το Αί­γιο θα δε­χθεί τα βο­θρο­λύ­μα­τα της Α­κρά­τας και της Αι­γεί­ρας. Σας προ­κα­λώ να φέρε­τε το θέ­μα προς συ­ζή­τη­ση, για να κα­τα­γρα­φεί ποιος θέ­λει και ποιος δεν θέλει τα λύ­μα­τα της Αι­γεί­ρας στο Βιο­λο­γι­κό του Αι­γί­ου. Δεν μπο­ρεί­τε να μας φέρνε­τε προ τε­τε­λε­σμέ­νων γε­γο­νό­των”.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !