ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Οκτ 2004

ΟΚΤ 2004 - Στην τελική ευθεία…τα έργα τού τρένου (Έτσι μάς έλεγαν τότε!)

Μέ­χρι το 2012, η νέ­α δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή θα φτά­νει μέ­χρι το νέ­ο λι­μά­νι της Πά­τρας, ε­νώ δύ­ο χρό­νια νω­ρί­τε­ρα, η ί­δια γραμ­μή θα έ­χει φτά­σει μέ­χρι τον Αγιο Διο­νύ­σιο.
Πα­ράλ­λη­λα, θα ε­κτε­λεί­ται η κα­τα­σκευ­ή της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμμής α­πό το Κιά­το μέ­χρι την Ρο­δο­δάφ­νη, που προ­βλέ­πε­ται να έ­χει ο­λο­κλη­ρωθεί μέ­χρι το 2009.
Αυ­τό εί­ναι το χρο­νο­διά­γραμ­μα των ερ­γα­σιών που πα­ρου­σί­α­σαν το με­ση­μέ­ρι της Πα­ρα­σκευ­ής 22 Ο­κτω­βρί­ου στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ στον Νο­μάρ­χη, Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λο και στον αρ­μό­διο Α­ντι­νο­μάρ­χη Γιώρ­γο Α­θα­να­σό­πουλο, κα­τά την διάρ­κεια ε­νη­μέ­ρω­σης που πα­ρεί­χαν στο κτί­ριο της Νο­μαρ­χί­ας.
Στην συ­νά­ντη­ση, με­τεί­χαν α­πό πλευ­ράς ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και Ο­ΣΕ, ο κ. Κου­ρέ­ντας (Δ/ντης Έργων), ο κ. Σπυ­ρά­κος (Δ/ντης Με­λε­τών), ο κ. Μου­ρου­δέ­λας (Αρ­χι­μη­χα­νι­κός) και υ­πάλλη­λοι ε­πι­βλέ­πο­ντες τις με­λέ­τες.
Ό­πως α­να­φέρ­θη­κε, βά­σει των με­λε­τών που έ­χουν γί­νει, η νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή θα εί­ναι πλή­ρως υ­πο­γειο­ποι­η­μένη στην πε­ριο­χή της Πά­τρας και σε συ­νο­λι­κό μή­κος 4,8 χι­λιο­μέ­τρων, ε­νώ βά­σει της ί­διας με­λέ­της προ­βλέ­πε­ται η κα­τα­σκευ­ή ε­νός υ­πο­γεί­ου ε­πι­βα­τι­κού σταθμού στην πε­ριο­χή του Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου.
Άλ­λο έ­να τού­νελ 4365 μ. προ­βλέ­πε­ται στη “δύ­σκο­λη” πε­ριο­χή της Πα­να­γο­πού­λας, με ε­κα­τέρω­θεν 400 μέ­τρα ε­πι­πλέ­ον υ­πο­γειο­ποί­η­σης.
Ό­σο α­φο­ρά τον ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό σταθμό, που προ­βλέ­πε­ται να δη­μιουρ­γη­θεί στο Δρέ­πα­νο, η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κηση ζή­τη­σε α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ να ε­ξη­γή­σει και να τεκ­μη­ριώ­σει τους λό­γους. Σύμ­φω­να με ό­σα λοι­πόν έ­γι­ναν γνω­στά, ο Ε­μπο­ρευ­μα­τι­κός Σταθ­μός προ­κρί­νε­ται να δη­μιουρ­γη­θεί στο Δρέ­πα­νο, α­φού η ε­κεί πε­ριο­χή έ­χει ή­δη χα­ρα­κτη­ρι­σθεί “βιο­μη­χα­νι­κή”.
Ου­σια­στι­κά, με τη σύ­σκε­ψη αυ­τή ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­θη­κε το θέ­μα της διέ­λευ­σης του τρέ­νου α­πό την Αι­για­λεί­α και σύμ­φω­να με τα λε­χθέ­ντα, το κομ­μά­τι Κιά­του – Αι­γί­ου (Ρο­δο­δάφ­νη) συ­νο­λι­κού κό­στους 534 ε­κατ. Ευ­ρώ, σύ­ντο­μα θα ξε­κι­νήσει να κα­τα­σκευά­ζε­ται (έ­χει δρο­μο­λο­γη­θεί το αί­τη­μα συγ­χρη­μα­το­δό­τη­σης από το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής της Ε.Ε.).
Για το υ­πό­λοι­πο τμή­μα μέ­χρι την Πά­τρα τα χρή­μα­τα που θα α­παι­τη­θούν προ­ϋπο­λο­γί­ζο­νται σε 400 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !