ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Δεκ 2007

ΔΕΚ. 2007 - Πληρέστατη ενημέρωση στο Δερβένι από την ΕΡΓΟΣΕ για την πορεία των εργασιών


Σε ρυθ­μούς ερ­γο­τα­ξί­ου κινεί­ται πλέ­ον ό­λη η πε­ριο­χή (Δυ­τι­κή Κο­ριν­θί­α - Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α) αφού βρί­σκο­νται σε πλή­ρη ε­ξέ­λι­ξη τα έρ­γα κα­τα­σκευ­ής της Νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής, α­πό Κιά­το έ­ως Αί­γιο.
Πολ­λές οι α­πο­ρί­ες του κό­σμου για το πώς θα ε­ξε­λι­χθούν οι ερ­γα­σί­ες. Για το σκο­πό αυ­τό ο γει­το­νι­κός Δή­μος Ευ­ρω­στί­νης προ­σκά­λε­σε το ε­πι­τε­λεί­ο τής ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ στο Δερ­βέ­νι σε μί­α εκ­δή­λω­ση - πα­ρου­σί­α­ση του συ­νο­λι­κού έρ­γου μέ­χρι την Πά­τρα.
Στις 4 Δε­κεμ­βρί­ου, λοι­πόν, ο Διευ­θυ­ντής έρ­γων Νί­κος Σω­τη­ρό­που­λος, πα­ρου­σία του Δη­μάρ­χου, των Α­ντι­δη­μάρ­χων, του προ­έ­δρου του Δ.Σ και πλή­θους κό­σμου του δή­μου Ευ­ρω­στί­νης, πε­ριέ­γρα­ψε με κά­θε λε­πτο­μέ­ρεια ό­λες τις πτυ­χές τής υ­πό ε­ξέ­λι­ξη ερ­γο­λα­βί­ας α­πό την ε­ται­ρί­α «Μη­χα­νι­κή».
Με­τα­ξύ άλ­λων α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πα­ρί­στα­ντο, η ε­πι­βλέ­που­σα μη­χα­νι­κός Ε­λέ­νη Πλα­κιά, ο Τρύ­φω­νας Γκουβάς, τε­χνι­κοί και ο ερ­γο­τα­ξιάρ­χης τής «Μη­χα­νι­κής».
Ο κ. Σω­τη­ρό­που­λος α­πά­ντη­σε και στα ε­ρω­τή­μα­τα του «Φ», στο πό­τε δηλ. θα προχω­ρή­σουν τα έρ­γα στο κέ­ντρο τής Αι­γεί­ρας.
Η α­πά­ντη­ση που λά­βα­με ή­ταν: «μέ­σα στους πρώ­τους μή­νες του νέ­ου έ­τους».
Σύμ­φω­να πά­ντως με δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες τής ε­φη­με­ρί­δας μας, αυ­τό το διά­στη­μα εκ­πο­νεί­ται με­λέ­τη α­πό τη ΔΕ­Η για με­τα­φο­ρά τού η­λε­κτρι­κού δι­κτύ­ου ε­κα­τέ­ρω­θεν της γραμ­μής, προ­κειμέ­νου να ξε­κι­νή­σουν οι δια­πλα­τύν­σεις μέ­σα στην Αι­γεί­ρα.
Ε­ντυ­πω­σια­κά ό­λα τα στοι­χεί­α που α­να­φέρ­θη­καν κα­τά τη διάρ­κεια της πο­λύ­ωρης πα­ρου­σί­α­σης, ε­νώ αί­σθη­ση έ­κα­νε η α­να­φο­ρά στο κό­στος του έρ­γου, που το «πέ­ρα­σμά» του α­πό τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης θα α­πορ­ρο­φή­σει το 43% του συ­νο­λι­κού κόστους τής σύμ­βα­σης.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !