ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

28 Απρ 2009

28 Απριλίου 2009: Το πρόβλημα της Αιγείρας και οι επιστημονικές απόψεις τού καθηγητή Γ. Φερεντίνου


Μια ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σα Η­με­ρί­δα διορ­γά­νω­σε την Τρί­τη 28 Α­πρι­λί­ου η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας και το Πα­νε­πι­στή­μιο της Πά­τρας με θέ­μα “Α­χα­ΐ­α και Θά­λασ­σα”.
“Α­χα­ΐ­α και Θά­λασ­σα”
Πλού­σια η θε­μα­το­λο­γί­α, με πα­ρου­σιά­σεις ει­δι­κών, σε έ­να πλή­θος οι­κο­λο­γι­κών και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών προ­βλη­μά­των του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας. Με­τα­ξύ αυ­τών, «Πη­γές θα­λάσ­σιας ρύ­παν­σης, Κλι­μα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά Κο­ριν­θια­κού - Πα­τρα­ϊ­κού, Αλιεί­α, Διά­βρω­ση των ακτών, Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πο­τα­μών, Σει­σμι­κό­τη­τα ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής, Υ­πο­θα­λάσ­σια ρήγ­μα­τα και κα­το­λι­σθή­σεις, Τσου­νά­μις και πό­σο κιν­δυ­νεύ­ου­με» κλπ.
Η ε­φη­με­ρί­δα μας, α­μέ­σως με­τά τη λή­ξη της η­με­ρί­δας, ζή­τη­σε α­πό τον κα­θη­γη­τή κ. Γε­ώρ­γιο Φε­ρε­ντί­νο
του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών (Τµήµα Γε­ω­λογί­ας, Ερ­γα­στή­ριο Θα­λάσ­σιας Γε­ω­λο­γί­ας & Φυ­σικής Ωκε­α­νο­γρα­φί­ας) πε­ρισ­σό­τε­ρες διευ­κρι­νή­σεις για το πρό­βλη­μα της Διά­βρω­σης που τό­σο έ­ντο­νο πα­ρου­σιά­ζε­ται στην πε­ριο­χή μας.
Ο κ. Φε­ρε­ντί­νος α­ντα­πο­κρί­θη­κε ά­με­σα και ευ­γε­νι­κά μάς πα­ρα­χώ­ρη­σε τα ση­μαντι­κό­τε­ρα α­πο­σπά­σμα­τα της ει­σή­γη­σής του που α­φο­ρούν την Αι­για­λεί­α.
Η αν­θρω­πο­γε­νής πα­ρέμ­βα­ση... το προβλημα κα­τά μή­κος της πα­ρα­λί­ας Αι­γεί­ρας
Μορ­φο­λο­γι­κές έ­ρευ­νες στις α­κτές της Αι­για­λεί­ας έ­χουν δεί­ξει ό­τι οι α­κτές στην πά­ρο­δο του χρό­νου (1945-1985) εί­ναι ευ­με­τά­βλη­τες.
Τα αί­τια των με­τα­βο­λών αυ­τών εί­ναι: η κυ­μα­τι­κή δρά­ση, οι κα­το­λι­σθή­σεις και τα tsunamis και η αν­θρω­πο­γε­νής πα­ρέμ­βα­ση. Η κυ­μα­τι­κή δρά­ση εί­ναι συ­νε­χής στην πά­ρο­δο του χρό­νου και το ί­διο ι­σχύ­ει και για την αν­θρώ­πι­νη πα­ρέμ­βα­ση τα τε­λευ­ταί­α 50 χρό­νια. Η δρά­ση των κα­το­λι­σθή­σε­ων και των τσου­νά­μι εί­ναι α­πό­το­μη και στιγμιαί­α.
Η κυ­μα­τι­κή δρά­ση κα­τά μή­κος των α­κτών της Αι­για­λεί­ας εί­ναι έ­ντο­να ευ­μετά­βλη­τη χω­ρο­χρο­νι­κά προ­κα­λώ­ντας εί­τε διά­βρω­ση, εί­τε πρό­σχω­ση στην α­κτή, ε­νώ με­γά­λα τμή­μα­τα εί­ναι α­με­τά­βλη­τα.
Η κυ­μα­τι­κή δρά­ση κα­τά κύ­ριο λό­γο ελέγ­χε­ται α­πό α­να­το­λι­κούς και βο­ρειο­δυ­τι­κούς έ­ως βό­ρειους α­νέ­μους. Οι α­νατο­λι­κοί ά­νε­μοι δη­μιουρ­γούν κύ­μα­τα ύ­ψους 3,6 μ και πε­ριό­δου 7 δευ­τε­ρόλ., ε­νώ οι βο­ρειο­δυ­τι­κοί ά­νε­μοι προ­κα­λούν κύ­μα­τα ύ­ψους 3,6 μ και πε­ριό­δου 7,8 δευ­τε­ρόλ.
Προ­σχω­σι­γε­νείς α­κτές εί­ναι: τμή­μα της α­κτής Δι­γαι­λειώ­τι­κα, η α­κτή Νι­κο­λέι­κα α­πό την εκ­βο­λή του Σε­λι­νού­ντα έ­ως την εκ­βο­λή του Κε­ρυ­νί­τη, η Ά­κρα Τρύπια στο δέλ­τα του Βου­ρα­ϊ­κού.
Δια­βρω­σι­γε­νείς α­κτές εί­ναι: τμή­μα της α­κτής Δι­γα­λειώ­τι­κα, η α­κτή Βα­λι­μί­τι­κα -Τέ­με­νη, τμή­μα της α­κτής Δα­κο­πτού δυ­τι­κά του α­λιευ­τι­κού κα­τα­φυ­γί­ου, η α­κτή α­να­το­λι­κά της εκ­βο­λής του Πού­ντα, τμή­μα της α­κτής δυ­τι­κά του α­λιευ­τι­κού κα­τα­φυ­γί­ου Ά­γιος Κων­στα­ντί­νος στα δυ­τικά ό­ρια του δέλ­τα του Κρά­θι.
Η διά­βρω­ση της α­κτής Βα­λι­μί­τι­κα - Τέ­με­νη και των εκ­βο­λών του Σε­λι­νού­ντα ο­φεί­λε­ται στη διευ­θέ­τηση της κοί­της του Σε­λι­νού­ντα και στην α­πο­κο­πή της δευ­τε­ρεύ­ου­σας φυ­σι­κής κοί­της που εκ­βά­λει στα Βα­λι­μί­τι­κα.
Η διά­βρω­ση δυ­τι­κά του α­λιευ­τι­κού κα­ταφυ­γί­ου του Δια­κο­πτού ο­φεί­λε­ται στην κα­τα­σκευ­ή του.
Η διά­βρω­ση ε­κα­τέ­ρω­θεν του Κρά­θι πρέ­πει να ο­φεί­λε­ται στη διευ­θέ­τη­ση της κοί­της, ε­νώ η διά­βρω­ση ανα­το­λι­κά του α­λιευ­τι­κού κα­τα­φυ­γί­ου ο­φεί­λε­ται στην κα­τα­σκευ­ή του.
Η διάβρω­ση στα δυ­τι­κά της εκ­βο­λής του “Πού­ντα” ο­φεί­λε­ται στις κα­τα­σκευές στον αιγια­λό α­πό τον Πλά­τα­νο έως τον Πού­ντα.
Η διά­βρω­ση κα­τά μή­κος της πα­ρα­λί­ας Αι­γεί­ρας οφεί­λε­ται στην κα­τα­σκευ­ή του κα­τα­κό­ρυ­φου κρη­πι­δώ­ματος για την διέ­λευ­ση πα­ρα­λια­κής ο­δού.
Ε­κτός α­πό την κυ­μα­τι­κή δρά­ση η ο­ποί­α εί­ναι συ­νε­χής οι α­κτές της Αι­για­λείας έ­χουν προ­σβλη­θεί στιγ­μιαί­α με πα­ρά­κτιες κα­το­λι­σθή­σεις.
Η α­κτή α­πό την Ά­κρα Γύ­φτι­σα (Αί­γιον) έ­ως το Δια­κο­πτό με­τά το σει­σμό του 1861 υ­πέ­στη κα­το­λι­σθή­σεις και κα­λύ­φθη­κε α­πό τη θά­λασ­σα οπι­σθο­χω­ρώ­ντας α­πό 100 έ­ως 200 μ.
Πα­ρό­μοια η α­κτή των Νι­κο­λέ­ι­κων με­τά το σει­σμό του 1995 κα­λύ­φθη­κε από τη θά­λασ­σα και ο­πι­σθο­χώ­ρη­σε από 20 έ­ως 60 m.
Η α­κτή στις Κα­μά­ρες το 1963 υ­πέ­στη μια κα­το­λί­σθη­ση σε πλά­τος 800 μ, ε­νώ η α­κτή ο­πι­σθο­χώ­ρη­σε κα­τά 100 έ­ως 200 μ προ­κα­λώ­ντας έ­να τσου­νά­μι με ύ­ψος πε­ρί­που 5,5 m. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό της κα­το­λί­σθη­σης αυ­τής και που προ­κλη­θέ­ντος τσου­νά­μι ή­ταν οι ε­λά­χι­στες κα­τα­στρο­φές, αν και το τσου­νά­μι ει­σήλ­θε στην α­κτή α­πό τις Κα­μά­ρες έ­ως το Λόγ­γο και το Αίγιο α­πό 100 έ­ως 400 μ.
Αν το ί­διο φαι­νό­με­νο ε­λάμ­βα­νε χώ­ρα σή­με­ρα οι κα­τα­στρο­φές θα ή­ταν τε­ρά­στιες λό­γω της πυ­κνής δό­μη­σης πά­νω στον αι­γιαλό, κυ­ρί­ως πα­ρα­θε­ρι­στι­κών κα­τοι­κιών, ε­νώ αν το φαι­νό­με­νο ε­λάμ­βα­νε χώ­ρα κατά τη διάρ­κεια του κα­λο­και­ριού θα υ­πήρ­χαν και πολ­λά θύ­μα­τα α­πό πνιγ­μούς.
Τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα δεί­χνουν ό­τι θα πρέ­πει να ε­κτε­λε­σθούν σύ­ντο­μα οι κα­τάλλη­λες έ­ρευ­νες για την ορ­θή δια­χεί­ρι­ση των α­κτών της Αι­για­λεί­ας.
Οι έ­ρευνες αυ­τές πρέ­πει να πε­ρι­λαμ­βά­νουν: με­λέ­τη της διά­βρω­σης των α­κτών α­πό τα κύ­μα­τα, ε­ντο­πι­σμό πι­θα­νών θέ­σε­ων που μπο­ρεί να υ­πο­στούν κα­το­λί­σθη­ση και με­λέ­τη της δη­μιουρ­γί­ας και διά­δο­σης κυ­μά­των τσου­νά­μι.
Α­ΝΤΙ­ΜΕ­ΤΩ­ΠΙ­ΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗ­ΜΑ­ΤΟΣ
>Κα­τα­γρα­φή των προ­βληµα­τι­κών τµηµά­των της α­κτής και ε­ντο­πισµός των αι­τίων της διά­βρω­σης
>Πο­σο­τι­κή µέ­τρη­ση των µα­κρο­χρό­νιων τά­σε­ων µε­τα­βο­λής της α­κτο­γραµµής
>Προσ­διο­ρισµός του κυµα­τι­κού κα­θε­στώ­τος και των διευ­θύν­σε­ων πα­ρά­κτιας στε­ρε­οµε­τα­φο­ράς
>Πρό­τα­ση µέ­τρων προ­στα­σί­ας των πα­ρά­κτιων ε­γκα­τα­στά­σε­ων α­πό τη διά­βρω­ση
ΜΕ­ΤΡΑ Α­ΝΤΙ­ΜΕ­ΤΩ­ΠΙ­ΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ­ΒΡΩ­ΣΗΣ
>Α­πο­μά­κρυν­ση των αυ­θαί­ρε­των πα­ρά­κτιων κα­τα­σκευών (πρό­βο­λοι, προ­στα­τευτι­κά» τοι­χί­α, ο­γκό­λι­θοι, κλπ) που δια­κό­πτουν την πα­ρά­κτια στε­ρε­οµε­τα­φο­ρά
>Τε­χνη­τή α­να­πλή­ρω­ση των δια­βρω­μέ­νων πα­ρα­λιών και κα­τα­σκευ­ή προ­στα­τευτι­κών έρ­γων ό­που εί­ναι α­πα­ραί­τη­τα με­τά α­πό µμε­λέ­τη
>Α­να­κα­τα­σκευ­ή των πα­ρά­κτιων έρ­γων υ­πο­δο­μής µε σω­στές προ­δια­γρα­φές και κα­τάλ­λη­λη προ­στα­σί­α
Α­ΠΑ­ΡΑΙ­ΤΗ­ΤΕΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΕΣ
>Γε­ω­λο­γι­κή - ι­ζηµα­το­λο­γι­κή με­λέ­τη για τη σω­στή ε­πι­λο­γή του υ­λι­κού α­να­πλήρω­σης των α­κτών και τον ε­ντο­πι­σμό των κα­τάλ­λη­λων δα­νειο­θα­λάµων
>Υ­δρο­δυ­να­μι­κή με­λέ­τη της προ­ά­κτιας ζώ­νης µε με­τρή­σεις του­λά­χι­στον ε­τήσιας διάρ­κειας, ώ­στε να προσ­διο­ρι­σθούν µε α­κρί­βεια το κυ­μα­τι­κό κα­θε­στώς, τα πα­ρά­κτια ρεύ­μα­τα και η πα­ρά­κτια στε­ρε­οµε­τα­φο­ρά
>Λε­πτο­με­ρής βυ­θο­με­τρι­κή α­πο­τύ­πω­ση και με­λέ­τη της μορ­φο­λο­γί­ας και της γεω­λο­γί­ας του πυθ­μέ­να για το σω­στό σχε­δια­σμό των πα­ρά­κτιων έρ­γων

Ανατολική Αιγείρα... Drone !