ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαρ 2005

ΜΑΡ. 2005 - Υπουργός Μιχάλης Λιάπης: Δεν τίθεται θέμα νέας χάραξης

Την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής σε μή­κος 500 μέ­τρων, στο ύ­ψος του Δια­κο­πτού, αλ­λά και την πα­ρά­καμ­ψη του οι­κι­σμού του Ε­λαιώ­να, α­να­κοί­νω­σε ο υ­πουργός Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λης Λιά­πης κα­τά την συ­νά­ντη­ση που εί­χε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 7 Μαρ­τί­ου με τους εκ­προ­σώπους της Α­χα­ΐ­ας στο γρα­φεί­ο του στην Α­θή­να.
“Ή­ταν μια πο­λύ θε­τι­κή συ­νά­ντη­ση. Ο υ­πουρ­γός έ­σκυ­ψε πά­νω στο πρό­βλη­μα, κα­τέ­γρα­ψε ό­λες τις πα­ρα­τη­ρή­σεις και δε­σμεύ­τη­κε πως τις ε­πό­με­νες 15 - 30 μέ­ρες θα μπο­ρέ­σει να το­πο­θε­τη­θεί ε­πί συ­γκε­κρι­μέ­νων προ­τά­σε­ων ή διεκ­δι­κή­σε­ων” δή­λω­σε σχε­τι­κά ο κ. Καβ­βα­δάς.
Στην αρ­χή της συ­νά­ντη­σης, που έ­γι­νε σε πο­λύ κα­λό κλί­μα, ο υ­πουρ­γός Μι­χά­λης Λιά­πης ξε­κα­θά­ρι­σε πως δεν τί­θε­ται θέ­μα νέ­ας χά­ρα­ξης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, κα­θώς ό­πως ε­ξή­γη­σε, δεν υ­πάρ­χουν τα χρο­νι­κά πε­ρι­θώ­ρια για κά­τι τέ­τοιο, ε­πει­δή η χώ­ρα μας έ­χει α­να­λά­βει δε­σμεύ­σεις προς την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νωση και πρέ­πει να α­πορ­ρο­φή­σει τα κον­δύ­λια μέ­σα σε συ­γκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα.
Στην συ­νέ­χεια τό­νι­σε πως α­πό την ε­ξέ­τα­ση των αι­τη­μά­των των το­πι­κών κοι­νωνιών προς την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, μπο­ρεί να πα­ρα­καμ­φθεί ο οι­κι­σμός του Ε­λαιώ­να, αλ­λά και να υ­πο­γειο­ποι­η­θεί η γραμ­μή σε μή­κος 500 μέ­τρων στο Δια­κο­πτό για να μην κοπεί στα δύ­ο ο οι­κι­στι­κός ι­στός.
Σύμ­φω­να με το Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας, Δ. Κα­τσι­κό­που­λο, ο κ. Λιά­πης “έ­πε­σε α­πό τα σύν­νε­φα” μα­θαί­νο­ντας α­πό εκ­πρό­σω­πο της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πως υ­πήρ­ξε πο­λι­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση του Κο­ρίν­θιου υ­πουρ­γού, Αν. Πα­πα­λη­γού­ρα, για πα­ρά­καμ­ψη του Δερ­βε­νί­ου (το γε­γο­νός προ­κά­λε­σε σά­λο στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α, α­φού πολ­λοί έ­κα­ναν λό­γο για με­ρο­λη­πτι­κή εύ­νοια της Κο­ριν­θί­ας έ­να­ντι της Α­χα­ΐ­ας), ε­νώ ε­ξέ­φρα­σε την ελπί­δα πως τε­λι­κά θα ε­πι­τευ­χθούν ο­ρι­σμέ­νες διεκ­δι­κή­σεις των το­πι­κών φο­ρέων.
Πλην των προ­α­να­φε­ρο­μέ­νων, στην σύ­σκε­ψη με­τεί­χαν οι Βου­λευ­τές Απ. Κατσι­φά­ρας, Θ. Βα­σι­λεί­ου, Κ. Σπη­λιό­που­λος και Μ. Μπε­κί­ρης, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Α. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, υ­πη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, οι δή­μαρ­χοι Πα­τρέ­ων Αν­δρέ­ας Κα­ρά­βο­λας, Ρί­ου Βα­σί­λης Ζέρ­βας, Ε­ρι­νε­ού Λευ­τέ­ρης Κλη­ρο­νό­μος, Συ­μπολι­τεί­ας Δη­μή­τρης Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Δια­κο­πτού Γιώρ­γος Μα­κρής, Αι­γεί­ρας Δημή­τρης Μυ­λω­νάς, Α­κρά­τας Πα­να­γιώ­της Με­λής, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔ­ΚΝΑ Γρη­γό­ρης Α­λε­ξό­που­λος και α­ντι­προ­σω­πεί­α κα­τοί­κων α­πό τα Α­ρα­χω­βί­τι­κα – Δρέ­πα­νο.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !