ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Σεπ 2008

ΣΕΠΤ. 2008: “Έρχονται” οι απαλλοτριώσεις για τον αυτοκινητόδρομο και ακολουθούν οι μπουλντόζες…

Μέ­σα στον μή­να Ο­κτώ­βριο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τού “Φ”, θα δη­μο­σιοποι­η­θούν οι κα­τά­λο­γοι των υ­πό α­παλ­λο­τρί­ω­ση ε­κτά­σε­ων για την κατασκευή τού αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, με τις προ­τει­νό­με­νες τι­μές μο­νά­δος από το Υ­πουρ­γεί­ου (μέ­σω τού Σώ­μα­τος Ορ­κω­τών Ε­κτι­μη­τών), α­ναλυ­τι­κά με τα πο­σά που α­να­λο­γούν σε κά­θε “φε­ρό­με­νο” ως ι­διο­κτή­τη.
Ταυ­τό­χρο­να, θα προσ­διο­ρι­στούν οι η­με­ρο­μη­νί­ες εκ­δί­κα­σης των υ­πο­θέ­σε­ων από τα κα­τά τό­πους αρ­μό­δια Πρω­το­δι­κεί­α, με τις α­πο­φά­σεις των ο­ποί­ων θα καθο­ρι­στούν οι προ­σω­ρι­νές τι­μές α­πο­ζη­μιώ­σε­ων.
Πα­ράλ­λη­λα, α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο θα γί­νει ο­νο­μα­στι­κή κα­τά­θε­ση των χρη­μά­των στο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών, χρή­μα­τα που φυ­σι­κά θα μπο­ρούν να “ε­κτα­μιευ­θούν” μό­νο με­τά την δη­μο­σί­ευ­ση των δι­κα­στι­κών α­πο­φά­σεων, τό­σο αυ­τών για τον προσ­διο­ρι­σμό των τι­μών (προ­σω­ρι­νών - Πρω­το­δι­κεί­ο, τελι­κών - Εφε­τεί­ο), ό­σο και ε­κεί­νων για την α­να­γνώ­ρι­ση τί­τλων των δι­καιού­χων. Έ­νας χρο­νο­βό­ρος δι­κα­στι­κός “Γολ­γο­θάς” για πολ­λούς ι­διο­κτή­τες, ο ο­ποί­ος, σύμ­φω­να και με την α­νά­λο­γη ε­μπει­ρί­α α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ί­σως να διαρ­κέ­σει με­ρι­κά χρό­νια. Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση πά­ντως, οι “μπουλ­ντό­ζες” δεν θα πε­ρι­μέ­νουν ό­λα αυ­τά, α­φού με την ο­νο­μα­στι­κή κα­τά­θε­ση των α­ποζη­μιώ­σε­ων μπο­ρούν να ξε­κι­νή­σουν δου­λειά, σα­ρώ­νο­ντας τις α­παλ­λο­τριω­μέ­νες ε­κτά­σεις…
Ή­δη στην πε­ριο­χή μας, στην ο­ποί­α θα γί­νουν με­γά­λα πα­ρα­κα­μπτή­ρια έρ­γα (σήραγ­γες Αι­γεί­ρας, Μαύ­ρων Λι­θα­ρί­ων, πο­τά­μιες γέ­φυ­ρες), εκ­πρό­σω­ποι της κα­τασκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας α­να­ζη­τούν χώ­ρους ε­γκα­τά­στα­σής τους, μιας και σύμ­φω­να με το χρο­νο­διά­γραμ­μα κα­τα­σκευ­ής τής Κο­ρίν­θου - Πα­τρών τα έρ­γα πρέ­πει να ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα.
Για ό­σους, βέ­βαια, α­να­πο­λούν την ε­πο­χή που η ΤΕΒ ε­γκα­τα­στά­θη­κε για μια δε­κα­ε­τί­α στην Αι­γεί­ρα (1965-1975) κα­τα­σκευά­ζο­ντας την …(τό­τε) Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό, το μό­νο που προς το πα­ρόν γνω­ρί­ζου­με εί­ναι ό­τι τα “το­πι­κά” έρ­γα κα­τα­σκευ­ής του Νέ­ου Ο­δι­κού Άξο­να θα διαρ­κέ­σουν για μί­α πε­ρί­που πε­ντα­ε­τί­α (α­πό την η­μέ­ρα που θα ξε­κι­νή­σουν) και κά­ποια από τα ερ­γο­τά­ξια ί­σως ε­γκα­τα­στα­θούν σε πε­ριο­χή τού Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης.
Ό­σον α­φο­ρά το τι πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα το­πι­κά έρ­γα, θε­ω­ρεί­ται βέ­βαι­η η ο­λι­κή πα­ρά­καμ­ψη της Αι­γεί­ρας με δι­πλό τού­νελ (α­νό­δου - κα­θό­δου) κάτω α­πό τον οι­κι­σμό Μαρ­μά­ρων, ε­νώ το τμή­μα α­πό τα τού­νελ των Μαύ­ρων Λι­θα­ρί­ων μέ­χρι τη διά­βα­ση της 17ης Ε­παρ­χια­κής ο­δού θα δια­πλα­τυν­θεί. Σύμ­φω­να λοι­πόν με αυ­τό το δε­δο­μέ­νο ί­σως και να μη γί­νει υ­πο­γειο­ποί­η­ση κά­τω α­πό το Λα­μπινό. Κά­τι τέ­τοιο δεν πρό­κει­ται, φυ­σι­κά να ε­πη­ρε­ά­σει τις κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες απαλ­λο­τριώ­σεις στα α­να­το­λι­κά τού Κριού, α­φού ό­λες αυ­τές οι ε­κτά­σεις θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν τό­σο για τον δι­πλό αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο, ό­σο και για την πα­ραλ­λα­γή τού ε­παρ­χια­κού δι­κτύ­ου.
Περί ΕΡΓΟΣΕ...
Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, συ­νε­χή εί­ναι και τα ε­ρω­τή­μα­τα για την πο­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής τής νέ­ας Σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, α­φού πολ­λοί “α­νη­συ­χούν” για­τί δεν βλέ­πουν μη­χα­νή­μα­τα μέ­σα στην Αι­γεί­ρα. Ό­πως ό­μως πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με, οι ερ­γα­σί­ες, που ε­κτί­νο­νται α­πό το Κιά­το μέ­χρι και το Αί­γιο δεν έχουν στα­μα­τή­σει  και μέ­σα στην Αι­γεί­ρα θα ε­ντα­τι­κο­ποι­η­θούν στις αρ­χές του νέ­ου έ­τους.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !