ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαρ 2002

ΜΑΡ. 2002 - Προς ενοποίηση τα Ταχυδρομεία Αιγείρας και Ακράτας

Σε ρι­ζικές αλ­λα­γές φαί­νε­ται ό­τι προ­χω­ρά η διοί­κη­ση των Ελ­λη­νι­κών Τα­χυ­δρο­μεί­ων στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι αρμό­διοι των ΕΛ.ΤΑ. προ­έ­βη­σαν σε έ­ρευ­να δια­θε­σί­μων προς ε­νοι­κί­α­ση χώ­ρο επί της Πα­λαιάς Ε­θνι­κής Ο­δού στην πε­ριο­χή του Κρα­θί­ου του Δή­μου Α­κρά­τας.
Ο χώ­ρος που α­να­ζη­τούν εί­ναι κα­τά­στη­μα 120 έ­ως 140 τ.μ. και σε πρώ­τη φά­ση ήρ­θαν σε ε­πα­φή με εν­δια­φε­ρό­με­νους ι­διο­κτή­τες α­νά­λο­γων χώ­ρων, ζη­τώ­ντας τις προ­σφο­ρές τους προ­κει­μέ­νου να τις α­ξιο­λο­γή­σουν και να μι­σθώ­σουν το κα­τάλ­λη­λο οί­κη­μα που θα στε­γά­σει τις τα­χυ­δρο­μι­κές υ­πη­ρε­σί­ες.
Ύ­στε­ρα α­πό τις ε­νέρ­γειες αυ­τές ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι, τό­σο το Τα­χυ­δρο­μεί­ο της Αι­γεί­ρας, ό­σο και το α­ντί­στοι­χο στην Ά­νω Α­κρά­τα θα κλεί­σουν και οι υπάλ­λη­λοι και των δύ­ο θα με­τα­φερ­θούν στο νέ­ο οί­κη­μα. Θα δη­μιουρ­γη­θεί δηλ. μια ε­νιαί­α υ­πη­ρε­σί­α των ΕΛ.ΤΑ. που θα ε­ξυ­πη­ρε­τεί και τους δύ­ο Δή­μους (Ακρά­τας – Αι­γεί­ρας).

Ανατολική Αιγείρα... Drone !