ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιαν 2007

ΙΑΝ. 2007 - Ορκωμοσία και Δημαιρεσίες στον Δήμο Αιγείρας


Με ε­πι­ση­μό­τη­τα και με το καθιε­ρω­μέ­νο τε­λε­τουρ­γι­κό πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυ­ρια­κή 31 Δε­κεμ­βρί­ου, στην αί­θου­σα του Πο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου, η δη­μό­σια συ­νε­δρί­α­ση ορ­κω­μο­σί­ας Δη­μάρχου, Δη­μο­τι­κών και Το­πι­κών Συμ­βού­λων Δή­μου Αι­γεί­ρος.
Η τε­λε­τή ξε­κί­νη­σε στις 11 το πρω­ί με ψαλ­μω­δί­ες α­πό τους Ιε­ρείς του Δή­μου, ακο­λού­θη­σε ο όρ­κος και σύ­ντο­μη ο­μι­λί­α του Δη­μάρ­χου κ. Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά ο ο­ποίος α­φού ευ­χα­ρί­στη­σε τους δη­μό­τες για την ε­πα­νε­κλο­γή του, ζή­τη­σε α­πό ό­λους να ερ­γα­σθούν αυ­ξά­νο­ντας τις προ­σπά­θειές τους, ώ­στε το κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον της Αι­γεί­ρος να γί­νει πρά­ξη τη νέ­α τε­τρα­ε­τί­α.
Η τε­λε­τή έ­λη­ξε με το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα των πα­ρευ­ρι­σκό­με­νων δη­μο­τών και την α­νταλ­λα­γή ευ­χών για την και­νούρ­για χρο­νιά.
Οι ορ­κι­σθέ­ντες Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι:
Πλειο­ψη­φί­α: Λυ­μπε­ρόπου­λος Χρη­στός, Νι­κο­λά­ου Θε­ο­φά­νης, Κούρτης Άγγε­λος, Σπυ­ρό­που­λος Σπυ­ρί­δων, Κορ­δούλης Γε­ώρ­γιος, Σταυρόπου­λος Πα­να­γιώ­της, Κα­ρα­μπάσης Πα­να­γιώ­της, Το­μαράς Βα­σί­λειος.
Μειο­ψη­φί­α: Γιαννούλης Πάνος, Σταυρόπου­λος Φά­νης, Δημόπου­λος Πά­νος, Οι­κο­νό­μου Α­θη­νά, Ρό­ζος Χρή­στος.
Δημαιρεσίες: Την Κυ­ρια­κή 7 Ια­νουα­ρίου στις 11 το πρω­ί πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων, η ει­δι­κή συνε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας με μο­να­δι­κό θέ­μα την ε­κλο­γή Προ­έ­δρου, Α­ντι­προ­έ­δρου και Γραμ­μα­τέ­α του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, κα­θώς και των με­λών της Δη­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής, για την πε­ρί­ο­δο 2007 - 2008.
Α­πό την προ­βλε­πό­με­νη δια­δι­κα­σί­α προ­έ­κυ­ψαν τα ε­ξής:
Προ­ε­δρεί­ο - Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος: Πρό­ε­δρος. Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου (α­πό τη μειο­ψη­φί­α): Αντι­πρό­ε­δρος. Σπύ­ρος Σπυ­ρό­που­λος: Γραμ­μα­τέ­ας.
Δη­μαρ­χια­κή Ε­πι­τρο­πή - Γιώρ­γος Κορ­δού­λης, Φά­νης Νι­κο­λά­ου, Πα­να­γιώ­της Σταυ­ρό­που­λος. Από τη μειο­ψη­φί­α: Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος. Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κά μέ­λη: Πα­να­γιώ­της Κα­ρα­μπά­σης, Άγ­γε­λος Κούρ­της και Βα­σί­λης Το­μα­ράς. Από τη μειο­ψη­φί­α: Πά­νος Δη­μό­που­λος. Σύμ­φω­να με το νέ­ο Δη­μο­τι­κό Κώ­δι­κα ο Πρό­ε­δρος και ο Γραμ­μα­τέ­ας προ­τεί­νο­νται α­πό την πλειο­ψη­φί­α και ο Α­ντι­πρό­ε­δρος από τη μειο­ψη­φί­α.
Οι Α­ντι­δή­μαρ­χοι
Στις 25 Ια­νουα­ρί­ου 2007, με α­πό­φα­ση του Δη­μάρ­χου Αι­γεί­ρας Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, ο­ρίσθη­καν οι τρεις Α­ντι­δή­μαρ­χοι Δή­μου Αι­γεί­ρας για το διά­στη­μα α­πό 1-1-2007 ως 31-12-2007, με τις ε­ξής αρ­μο­διό­τη­τες: Θε­ο­φά­νης Νι­κο­λά­ου. Τε­χνι­κά έρ­γα, Κα­θα­ριό­τη­τα, Ύ­δρευ­ση, Άρ­δευ­ση, Η­λε­κτροφω­τι­σμός. Α­να­πλη­ρω­τής Δη­μάρ­χου.
Γε­ώρ­γιος Κορ­δού­λης. Διοί­κη­ση, Οι­κο­νο­μι­κά, Πο­λε­ο­δο­μι­κά θέ­μα­τα, Πο­λι­τι­κή προ­στα­σί­α, Ά­δειες κα­τα­στη­μά­των.
Άγ­γε­λος Κούρ­της. Πε­ρι­βάλ­λον, Α­να­κύ­κλω­ση, Πο­λι­τι­στι­κά, Ποιό­τη­τα ζω­ής και κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας, Με­τα­τρο­πή της Δη­μο­τι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !