ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Φεβ 2008

ΦΕΒ. 2008 - Επίσημη (απ)αίτηση Δημάρχων: Η Αιγείρα πρέπει να πάρει όλα τα απορρίμματα…


Η πλή­ρης ε­πι­βε­βαί­ω­ση των γρα­φο­μέ­νων στον «Φ» για το πρό­βλη­μα των α­πορ­ριμ­μά­των, ήρ­θε κα­τά τη διάρ­κεια της σύ­σκε­ψης των έ­ξι Δη­μάρ­χων της Αι­για­λεί­ας, στον Λόγ­γο.
Τον Ια­νουά­ριο, με­τα­ξύ άλ­λων εί­χα­με α­να­φέ­ρει: «Α­γκά­θι», απ’ ό­τι φαί­νε­ται, πα­ρα­μέ­νει η δια­χεί­ρι­ση των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των, α­φού η ύ­παρ­ξη ε­νός μό­νο ΧΥ­ΤΑ σε ο­λό­κλη­ρη την Α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α (Αι­για­λεί­α – Κα­λά­βρυ­τα) -αυ­τού τής Αι­γεί­ρας-, μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει α­να­τα­ρά­ξεις στο μέ­χρι σή­με­ρα κα­θε­στός της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας Αχα­ΐ­ας.
Ο επα­να­προσ­διο­ρι­σμός δηλ. των δια­χει­ρι­στι­κών ε­νο­τή­των, ί­σως αλ­λά­ξει το “status quo” με την «προ­σω­ρι­νή» γε­ω­γρα­φι­κή διεύ­ρυν­ση των ε­ξυ­πη­ρε­τού­με­νων Ο.Τ.Α...
Φυ­σι­κά ή­ταν γνω­στές εδώ και αρ­κε­τό και­ρό οι α­να­φο­ρές, ό­τι η λύ­ση στην α­δυ­να­μί­α δη­μιουρ­γί­ας δεύτε­ρου ΧΥ­ΤΑ στην δυ­τι­κή Αι­για­λεί­α, ή­ταν ο ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας. Πο­τέ ό­μως δεν εί­χαν εκ­δηλωθεί με ε­πί­ση­μο τρό­πο, ό­πως στη σύ­σκε­ψη του Λόγ­γου.
Βέ­βαια, τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της σύσκεψης αυ­τής εί­ναι έκ­φρα­ση πο­λι­τι­κής κατεύ­θυν­σης, αλ­λά σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση δρο­μο­λο­γούν τις δια­δι­κα­σί­ες α­πο­φά­σε­ων στα αρ­μό­δια όρ­γα­να (Υ­πουρ­γεί­α, Πε­ρι­φέ­ρεια, Νο­μαρ­χί­α, Δή­μους).
Ε­δώ πρέ­πει να ση­μειω­θεί, ό­τι για πρώ­τη φο­ρά σε σύ­σκε­ψη των «έ­ξι» της Αι­γιαλεί­ας εί­χαν προ­σκλη­θεί και οι αρ­χη­γοί της μειο­ψη­φί­ας των Δή­μων, ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τό­νισε στο κα­λω­σό­ρι­σμά του ο οι­κο­δε­σπό­της και συ­ντο­νι­στής τής σύ­σκε­ψης, Δή­μαρχος Συ­μπο­λι­τεί­ας Δ. Κα­λο­γε­ρό­που­λος.
Α­πό την Αι­γεί­ρα ε­κτός α­πό τον Δή­μαρ­χο Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, πα­ρί­στα­το και ο Πά­νος Γιαν­νού­λης.
Το θέ­μα του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας έ­θε­σε ξε­κά­θα­ρα ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου Αποστόλος Καραφωτιάς, ο ο­ποί­ος α­φού α­να­φέρ­θη­κε στο τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζει το Αί­γιο λό­γω ό­τι δεν υ­πάρ­χει ΧΥ­ΤΑ στην 3η δια­χει­ρι­στι­κή ε­νό­τη­τα, το­νί­ζο­ντας ό­τι α­πό το 2009 θα αρχί­σουν να «πέ­φτουν τα πρό­στι­μα» α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, πρό­τει­νε, σε συνεν­νό­η­ση με τον Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη να γί­νει μια κα­λή α­να­βάθ­μι­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γείρας ώστε ό­λοι οι δή­μοι της Αι­για­λεί­ας να πά­νε τα σκου­πί­δια ε­κεί.
Ο Δή­μαρ­χος Α­κρά­τας Πάνος Μελής α­πό την πλευ­ρά του, καυ­τη­ρί­α­σε το γε­γο­νός ό­τι ό­λοι μιλά­νε για τη χρή­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, προ­σπερ­νώ­ντας το γε­γο­νός ό­τι ο εν λόγω χώ­ρος έ­χει κα­τα­στρα­φεί α­πό την περ­σι­νή φω­τιά, ε­νώ εκ­κρε­μούν αι­τή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης για νέ­α α­πορ­ριμ­μα­το­φό­ρα ο­χή­μα­τα και μη­χα­νο­λο­γι­κό ε­ξο­πλισμό.
Η α­πά­ντη­ση που πή­ρε, ή­ταν: Αν γί­νει δε­κτό το αί­τη­μα για διεύ­ρυν­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, θα δο­θεί μά­χη α­πό ό­λους για την ε­ξα­σφά­λι­ση των α­παι­τού­με­νων πιστώ­σε­ων ε­πι­σκευ­ής – ε­πέ­κτα­σής του.
Στη σύ­σκε­ψη α­να­φέρ­θη­καν και τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της πρό­σφα­της ε­πί­σκεψης Δη­μάρ­χων τής Α­χα­ΐ­ας στη Λά­ρι­σα και την Κο­ζά­νη, η α­νά­λυ­ση των ο­ποί­ων «έδει­ξε» την δια­φο­ρε­τι­κή ά­πο­ψη των «πέ­ντε» ένα­ντι του Δη­μάρ­χου Αι­γεί­ρας σε τρία ου­σια­στι­κά ζη­τή­μα­τα.
> Αρ­χι­κά θί­χτη­κε το με­γά­λο κό­στος ε­να­πό­θε­σης (35 Ευ­ρώ ο τό­νος) στο ΧΥ­ΤΑ Αι­γείρας, σε σύ­γκρι­ση με τη Λά­ρι­σα (12 Ε) και την Κο­ζά­νη (28 Ε), ε­νώ τώ­ρα στο Αί­γιο η α­πο­μά­κρυν­ση των σκου­πι­διών εκτός πε­ριο­χής στοι­χί­ζει πά­νω από 40 Ε. «Ό­ταν συμ­με­τέ­χουν ό­λοι στο ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας θα δεί­τε πό­σο θα πέ­σει το κόστος ει­δι­κά με τους 55 τό­νους σκου­πι­διών που η­με­ρή­σια πα­ρά­γει μό­νο ο Δή­μος Αι­γί­ου. Το αυ­τό θα συμ­βεί και με το συλ­λε­κτή­ριο α­γω­γό των λυμ­μά­των, α­φού όσο πε­ρισ­σό­τε­ροι συμ­με­τέ­χουν το κό­στος θα πέ­φτει...», ε­πε­σή­μα­νε με νό­η­μα ο κ. Κα­ρα­φω­τιάς.
Ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας υ­πε­ρα­μυ­νό­με­νος του τι­μο­λο­γί­ου του ΧΥ­ΤΑ που ι­σχύ­ει για τους τρεις Δή­μους της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας, α­φή­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα σαφείς αιχ­μές για την έ­γκαι­ρη τα­κτο­ποί­η­ση - α­πό­δο­ση των τε­λών α­πό τους δύ­ο εξυ­πη­ρε­τού­με­νους Δή­μους τό­νι­σε τα ε­ξής: «Οι τι­μές που α­να­φέρ­θη­καν εί­ναι σχε­τι­κές, α­φού πέ­ρα α­πό το κό­στος εί­ναι και οι υ­πο­χρε­ώ­σεις που υ­πάρ­χουν. Ό­ταν θέ­λου­με να εί­μα­στε κύ­ριοι σε κά­ποια πράγ­μα­τα πρέ­πει να ξέ­ρου­με ό­τι υ­πάρχει και η νο­μο­θε­σί­α. Κα­νείς αυ­τή τη στιγ­μή, μπρο­στά στη λύ­ση του προ­βλή­ματος, δεν βλέ­πει τις υ­πο­χρε­ώ­σεις, α­φού α­κό­μη κι ό­ταν κλεί­σει έ­νας ΧΥ­ΤΑ, η παρα­κο­λού­θη­σή του θα ε­ξα­κο­λου­θεί για 30 χρό­νια...»
> Η δεύ­τε­ρη «δια­φω­νί­α» ε­στιά­στη­κε στον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης του προ­βλε­πό­μενου ερ­γο­στα­σί­ου ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των στην Αχα­ΐ­α, α­φού οι «πέ­ντε» προ­σα­να­το­λί­ζο­νται στη δη­μιουρ­γί­α Συν­δέ­σμου, ε­νώ ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας επιμέ­νει στην δη­μιουρ­γί­α Α­νώ­νυ­μης Ε­ται­ρί­ας.
> Ό­σον α­φο­ρά τη πρό­τα­ση για δη­μιουρ­γί­α «Δια­δη­μο­τι­κής» Α­να­πτυ­ξια­κής Ε­ταιρί­ας, οι πέ­ντε δεν συμ­φω­νούν με την ει­σή­γη­ση του Δη­μάρ­χου Αι­γεί­ρας, να πλαι­σιώ­σουν για το σκο­πό αυ­τό την ή­δη λει­τουρ­γού­σα «Α­χα­ΐ­α Α­Ε» στην ο­ποί­α ο κ. Μυ­λω­νάς εί­ναι διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος.
Στο “ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ”
Ο πα­ρι­στά­με­νος «υ­πη­ρε­σια­κός» εκ­πρό­σω­πος της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυτι­κής Ελ­λά­δας Βα­σί­λης Α­λε­ξαν­δρό­που­λος, α­να­φέ­ρο­ντας ό­τι δεν υ­πάρ­χει πλέον κα­μία πε­ρί­πτω­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης νέ­ου ΧΥ­ΤΑ στη δυ­τι­κή Αι­για­λεία, «φω­το­γρά­φισε» ως μο­νό­δρο­μο τη λύ­ση Αι­γεί­ρας, το­νί­ζο­ντας τρί­α ση­μεί­α: ό­τι πρέ­πει να απο­κα­τα­στα­θεί ο (πυ­ρό­πλη­κτος) ΧΥ­ΤΑ, να γί­νει προ­μή­θεια και άλ­λων ο­χη­μά­των απο­κο­μι­δής και να υ­πάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση για την α­να­κύ­κλω­ση προ­κει­μέ­νου να μειω­θεί ο ό­γκος των σκου­πι­διών που θα ε­να­πο­τί­θε­νται στο ΧΥ­ΤΑ.
Στον α­πό­η­χο πά­ντως της σύ­σκε­ψης, έ­γι­νε γνω­στό ό­τι το προ­βλε­πό­με­νο κον­δύλι για τον ΧΥ­ΤΑ της 3ης δια­χει­ρι­στι­κής ε­νό­τη­τας (Δυ­τι­κή Αι­γιά­λεια – Κα­λάβρυ­τα) έχει ζη­τη­θεί να με­τα­φερ­θεί για την ε­πέ­κτα­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, ενώ ανα­μέ­νε­ται συ­νά­ντη­ση με τον Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη προ­κει­μέ­νου να τε­θεί το θέ­μα αλλα­γής των υ­φι­στά­με­νων δια­χει­ρι­στι­κών ε­νο­τή­των στην α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α, στις οποίες μέ­χρι τις αρ­χές του Μάρ­τη θα έ­χουν ο­ρι­σθεί τα νέ­α Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λιά τους.
Με τον ο­ρι­σμό νέ­ων Δ.Σ., πάντως, υ­πάρ­χει διά­χυ­τος ο προ­βλη­μα­τι­σμός στο Δή­μο Αιγεί­ρας, αφού είναι ο­ρα­τό το εν­δε­χό­με­νο να αλ­λά­ξουν τα δε­δο­μέ­να και να χα­θεί η «ι­σχυ­ρή» θέ­ση τής Αι­γεί­ρας στη δια­χεί­ρι­ση του ΧΥ­ΤΑ.
Κλεί­νου­με αυ­τό το πολύ σημα­ντικό θέ­μα με τα λό­για που εί­χα­με γρά­ψει και στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο: μό­λις ξε­κί­νη­σε το 2008, και έ­χου­με α­κό­μη 10 μή­νες να α­να­λύ­σου­με και να παρα­κο­λου­θή­σου­με την ό­ποια ε­ξέ­λι­ξη των μεί­ζο­νος ση­μα­σί­ας αυ­τών ζη­τη­μά­των.   
(Για το ε­πί­σης σο­βα­ρό­τα­το πρό­βλημα του α­πο­χε­τευ­τι­κού δικτύ­ου, θα έ­χου­με την ευ­και­ρί­α να α­κού­σου­με και να πα­ρου­σιά­σου­με τις προ­οπτι­κές υ­λο­ποί­η­σής του, με­τά την ε­πό­με­νη συ­νά­ντη­ση των δη­μάρ­χων, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Α­κρά­τα σε η­με­ρο­μη­νί­α που α­να­μέ­νε­ται να α­να­κοι­νω­θεί σύ­ντο­μα).

Ανατολική Αιγείρα... Drone !