ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2007

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ερώτηση στη Βουλή για τη διάβρωση τού Κορινθιακού, με αφορμή το δημοσίευμα του «Φ»

«Έ­πιασε τό­πο» η ε­κτε­νέ­στα­τη και ε­μπερι­στα­τω­μέ­νη α­να­φο­ρά του «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου για το σο­βα­ρό πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών με τί­τλο «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού». 
Ο Βου­λευ­τής τού ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας, με α­φορ­μή τα ε­ρω­τή­μα­τα και τον προ­βλημα­τι­σμό για το φαι­νό­με­νο αυ­τό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας, θέ­τει το πρό­βλη­μα στη Βου­λή των Ελ­λή­νων, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας: «Ά­με­ση πλέ­ον εί­ναι η α­νά­γκη της α­ντι­με­τώ­πι­σης της συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νης κα­τά­στασης της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας, τό­σο α­πό τα ό­ρια του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας που ξε­κι­νούν α­να­το­λι­κά α­πό την Αι­γεί­ρα μέ­χρι την πα­ρα­λί­α του Ρί­ου, ό­σο και από την πλευ­ρά των δυ­τι­κών α­κτών του Νο­μού».
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κ. Κα­τσι­φά­ρας στην Ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στη Βου­λή στις 21 Μαΐ­ου 2007, α­να­φέ­ρει ό­τι:
Οι α­κτές της Α­χα­ΐ­ας α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας κα­τά μι­σό μέ­τρο τα προ­σε­χή 30 χρόνια και πι­θα­νό­τα­τα στο τέ­λος του αιώ­να τα ε­δά­φη που βρί­σκο­νται σή­με­ρα σε ύψος μέ­χρι 1,7 μέ­τρα α­πό τη θά­λασ­σα να α­πο­τε­λούν το πυθ­μέ­να της, κα­θώς και α­πό γε­ω­λο­γι­κές α­να­κα­τα­τά­ξεις και υ­πο­θα­λάσ­σιες κα­το­λι­σθή­σεις που μπο­ρούν να δη­μιουρ­γή­σουν πα­λιρ­ροια­κό κύ­μα ύ­ψους τριών μέ­τρων, σύμ­φω­να με με­λέ­τες που έ­χουν α­να­κοι­νω­θεί στον Τύ­πο.
Α­ντί­στοι­χο πρό­βλη­μα α­ντι­με­τω­πί­ζουν και οι δυ­τι­κές α­κτές της Α­χα­ΐ­ας, ε­ξαι­τί­ας του φαι­νο­μέ­νου ει­σχώ­ρη­σης της θά­λασ­σας στην ξη­ρά, με συ­νέ­πεια να υ­πάρ­χει σο­βα­ρός κίν­δυ­νος να χα­θούν πα­ρα­λί­ες, ι­διο­κτησί­ες και πολ­λές του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις να α­να­γκα­στούν να α­να­στεί­λουν τη λει­τουρ­γί­α τους στο ά­με­σο μέλ­λον.
Σε Ε­ρώ­τη­σή μας, προ­σθέ­τει ο κ. Κα­τσι­φά­ρας, το Μάρ­τιο του 2006, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ μας γνώ­ρι­ζε σχε­τι­κά με τη δη­μο­πρά­τη­ση με­λέ­της διά­βρω­σης των α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας, ό­τι η σύ­ντα­ξη της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της βρί­σκεται σε ε­ξέ­λι­ξη, με τη δέ­σμευ­ση ό­τι τα έρ­γα που θα προ­κύ­ψουν α­πό τις μελέ­τες θα ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ.
Τέ­λος, ο Α­χαιός βου­λευ­τής, α­φού α­να­φέ­ρει ό­τι το πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι πα­ρα­λί­ες της Α­χα­ΐ­ας α­πό τη διά­βρω­ση των α­κτών εί­ναι με­γά­λο και α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί τα ε­πό­με­να χρό­νια, με συ­νέ­πεια να α­νη­συ­χούν οι Α­χαιοί πο­λί­τες και οι ε­πιχει­ρη­μα­τί­ες που δια­μέ­νουν ή δρα­στη­ριο­ποιού­νται ε­παγ­γελ­μα­τι­κά κο­ντά στις α­κτές Α­χα­ΐ­ας, ρω­τά τον Υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων:
Ποια εί­ναι η πο­λι­τι­κή του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντας, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σχε­τι­κά με την α­ντι­με­τώ­πι­ση του συ­νε­χώς επι­δει­νού­με­νου φαι­νο­μέ­νου της διά­βρω­σης των α­κτών του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας;
Ποιες με­λέ­τες έ­χουν υ­λο­ποι­η­θεί για το συ­γκε­κρι­μέ­νο φαι­νό­με­νο; Οι με­λέ­τες που βρί­σκο­νταν σε ε­ξέ­λι­ξη ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν;
Ποια τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά τους;
Πρό­κει­ται να ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ έρ­γα για την α­ντιμε­τώ­πι­ση του συ­γκε­κρι­μέ­νου φαι­νο­μέ­νου; Αν ναι, ποια, ποιο το κό­στος και ποιο το χρο­νο­διά­γραμ­μα της υ­λο­ποί­η­σης;

Ανατολική Αιγείρα... Drone !