ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2007

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Νίκος Κούρεντας, απαντά στα ερωτήματα του «Φ»

Στο φύλ­λο Μαρ­τί­ου 2007, ο «Φ» εί­χε α­να­φερ­θεί σε δη­μο­σί­ευ­μα α­θη­να­ϊ­κής ε­φη­με­ρί­δας, στο ο­ποί­ο εκ­φρά­ζο­νταν φό­βοι για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης. Με α­φορ­μή το γε­γο­νός αυ­τό η ε­φη­με­ρί­δα μας υ­πέ­βα­λε στις 10 Α­πρι­λί­ου προς το Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών σχε­τι­κό ε­ρώ­τη­μα. 
Ά­με­σα από την αρ­μό­δια Δ/νση του Υ­πουρ­γεί­ου στις 16 Α­πρι­λί­ου, διαβι­βά­στηκε στον Ο­ΣΕ και την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ζη­τώ­ντας τους να α­πα­ντη­θεί το ε­ρώ­τη­μα της ε­φη­με­ρί­δας «Φ».
Α­πό την α­πά­ντη­ση του διευ­θύ­νο­ντα συμ­βού­λου της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ (βλ. δι­πλα­νή στή­λη), ο ο­ποί­ος το­νί­ζει την α­πρό­σκο­πτη και με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς ε­ξέ­λι­ξη του έρ­γου μέ­σα στα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα, τεκ­μαί­ρε­ται ό­τι ου­δε­μί­α αλ­λα­γή στη χά­ρα­ξη εί­ναι πλέ­ον ε­φι­κτή, α­φού η ο­ποια­δήπο­τε κα­θυ­στέ­ρη­ση θα τι­νά­ξει στον α­έ­ρα τα α­σφυ­κτι­κά πε­ρι­θώ­ρια ο­λο­κλή­ρω­σης του νέ­ου σι­δη­ρο­δρο­μι­κού δι­κτύ­ου (του­λά­χι­στον μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου). 
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προς: κ. Κ. Ρό­ζο - Εκ­δό­τη ε­φη­με­ρί­δας «ΦΡΟΥ­ΡΟΣ Α­ΝΑ­ΤΟ­ΛΙ­ΚΗΣ ΑIΓΙΑ­ΛΕIΑΣ» - Αι­γεί­ρα Α­χα­ΐ­ας
Κοιν: 1. Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών & Ε­πι­κοι­νω­νιών Γε­νι­κή Δ/νση Με­τα­φο­ρών Δ/νση Ε­μπο­ρευ­μα­τι­κών Με­τα­φο­ρών Τμή­μα Σιδ/κών & Συν­δυα­σμέ­νων Με­τα­φο­ρών. 2. 0ΣΕ Γρα­φεί­ο Διευ­θύ­νο­ντα Συμ­βού­λου

Ε­σωτ. Κοιν. : 1. Γε­νι­κή Διεύ­θυν­ση Κα­τα­σκευών Ι Έρ­γα ΙV. 2. Διεύ­θυν­ση Υ­πη­ρε­σιών Έρ­γου Ι Υ­πη­ρε­σί­α Α­παλ­λο­τριώ­σε­ων 3.Κ.Φ.
Η­μερ/νί­α: 08 Μα­ΐ­ου 2007
Α.Π.: 106991.  Φακ. Αρ­χειοθ. Τμήμ.: Ε. 2
ΘΕ­ΜΑ: Νέ­α δι­πλή σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή στο τμή­μα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ α­ριθ­μ. Φ21/21837/1705/16-04-2007 έγγρα­φο Υ­ΜΕ
Σχε­τι­κά με την α­πό 10/04/2007 επι­στο­λή σας, η ο­ποί­α μας δια­βι­βά­στη­κε με το α­νω­τέ­ρω σχε­τι­κό, και α­να­φέ­ρεται σε δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας «Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α», σας γνω­ρί­ζου­με τα πα­ρακά­τω:
Το Έρ­γο της κα­τα­σκευ­ής της νέ­ας διπλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τμή­μα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη, που υ­λο­ποιεί η Ε­ται­ρεί­α μας, χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής στο πλαί­σιο της υπ’ α­ριθ­μ. Ε(2004) 5701 Α­πό­φα­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης, που εκ­δό­θη­κε το Δε­κέμ­βριο 2004.
Στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του Έρ­γου έ­χουν ή­δη υ­πο­γρα­φεί συμ­βά­σεις συ­νο­λικού συμ­βα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 315 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που, με τις ο­ποί­ες ε­κτε­λούνται ερ­γα­σί­ες διά­νοι­ξης των ση­ράγ­γων Τρά­πε­ζας, Πλα­τά­νου, Με­λισ­σί­ου, Αι­γί­ου και Δερ­βε­νί­ου, κα­τα­σκευ­ής της γέ­φυ­ρας Λα­δο­πο­τά­μου και κα­τα­σκευ­ής έρ­γων υ­πο­δο­μής της α­νοι­κτής γραμ­μής, ε­νώ προ­ω­θεί­ται με τα­χείς ρυθ­μούς η διαδι­κα­σί­α συ­ντέ­λε­σης των α­να­γκαί­ων α­παλ­λο­τριώ­σε­ων.
Πα­ράλ­λη­λα προ­ω­θεί­ται η δια­δι­κα­σί­α δη­μοπρά­τη­σης για συμ­βά­σεις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 33 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που, που α­φο­ρούν στην προ­μή­θεια των υ­λι­κών στρώ­σης της γραμ­μής.
Το χρο­νο­διά­γραμ­μα κα­τα­σκευ­ής του συ­νο­λι­κού Έρ­γου ε­κτεί­νε­ται έ­ως τα τέλη του 2010, χρό­νος που εί­ναι σύμ­φω­νος με τον α­να­φε­ρό­με­νο στην ι­σχύ­ου­σα Α­πό­φαση Χρη­μα­το­δό­τη­σης του Τα­μεί­ου Συ­νο­χής. Κα­τό­πιν των πα­ρα­πά­νω δεν δια­φαίνε­ται κα­νέ­να πρό­βλη­μα ό­σον α­φο­ρά στη συ­νέ­χι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης του Έρ­γου και κα­τά συ­νέ­πεια της κα­τα­βο­λής των α­πο­ζη­μιώ­σε­ων για τις α­παλ­λο­τριωθεί­σες ε­κτά­σεις.
Βρι­σκό­μα­στε στη διά­θε­σή σας για ο­ποιαδή­πο­τε πε­ραι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­α χρεια­στεί­τε.
Ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος - Ν. Κούρεντας

Ανατολική Αιγείρα... Drone !