ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Νοε 2008

ΝΟΕ. 2008: Προσωρινά στο “ψυγείο” ο Καποδίστριας Νο 2

Τον ερ­χό­με­νο Μάρ­τιο θα γνω­ρί­ζου­με αν η πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νη Διοι­κη­τι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση θα μπει ο­ρι­στι­κά στην «κα­τά­ψυ­ξη», α­φού το προ­σω­ρι­νό πά­γω­μά της εί­ναι πλέ­ον γε­γο­νός δια στό­μα­τος του πλέ­ον αρ­μό­διου Υ­πουρ­γού Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λου. 
Έ­τσι μπαί­νει φρέ­νο στην ακα­τά­σχε­τη σε­να­ριο­λο­γί­α πε­ρί συ­νε­νώ­σε­ων σε μεγά­λους Δή­μους και στις διερ­γα­σί­ες δη­μιουρ­γί­ας σχη­μά­των διεκ­δί­κη­σης των θώ­κων των νέ­ων υ­περ-Δη­μαρ­χιών.
Ή­δη, οι δη­μο­τι­κοί αλ­λά και οι νο­μαρ­χια­κοί πα­ρά­γο­ντες, που θε­ω­ρούν πλέ­ον δε­δο­μέ­νο ό­τι οι ε­κλο­γές τού 2010 θα γί­νουν με το ι­σχύ­ον κα­θε­στός, α­να­σύ­ρουν α­πό τα συρ­τά­ρια τους τα «πα­λαιά» ε­κλο­γι­κά δεδο­μέ­να και επανασχε­διά­ζουν την προ­ε­κλο­γι­κή τα­κτι­κή τους.  
Στην πα­ρού­σα οι­κο­νο­μι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που δεν α­φή­νει πε­ρι­θώ­ρια υ­λο­ποί­η­σης της νέ­ας διοι­κη­τι­κής δο­μής της χώ­ρας, α­πο­δί­δει την «ανα­στο­λή» ο κ. Παυ­λό­που­λος, αν και θε­ω­ρεί­ται βέ­βαιο ό­τι η υπό­θε­ση «Βα­το­πε­δί­ου» έ­παι­ξε και αυ­τή το ρό­λο της, αφού η ε­φαρ­μο­γή των συ­νε­νώ­σε­ων σε με­γά­λους Δή­μους δεν δια­φαι­νό­ταν α­νώ­δυ­νη και θα πυ­ρο­δο­τού­σε έ­να νέ­ο πο­λι­τι­κό μέ­τω­πο με πολ­λούς αντι­δρώ­ντες.
«Τον Μάρ­τιο, θα υ­πάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα να εκτι­μη­θεί εκ νέ­ου η οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση και με βά­ση τη συμ­φω­νί­α που έ­χει γί­νει με τους αι­ρε­τούς (ό­τι δη­λα­δή πρώ­τα θα δο­θούν οι πό­ροι και με­τά οι αρ­μοδιό­τη­τες ) θα δρο­μο­λο­γη­θούν οι ε­ξε­λί­ξεις. Η διοι­κη­τι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση ό­χι μό­νο δεν μπαί­νει στο χρο­νο­ντού­λα­πο, αλ­λά δεν εί­ναι δυ­να­τόν να μα­ταιω­θεί”. Αυ­τό δή­λω­σε ο Υπουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών, στις 20 Νο­εμ­βρί­ου, α­ναγ­γέλ­λο­ντας στο ΔΣ της ΚΕΔ­ΚΕ την α­να­στο­λή ε­φαρ­μο­γής τής διοι­κη­τι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης του­λάχι­στον μέ­χρι και το Μάρ­τιο του 2009.
Ο υ­πουρ­γός πρό­τει­νε στο Δ.Σ. της ΚΕΔ­ΚΕ τη διορ­γά­νω­ση ει­δι­κού συ­νε­δρί­ου με θέ­μα της Διοι­κη­τι­κή Με­ταρ­ρύθ­μι­ση, α­φού, όπως εί­πε, “στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης αλ­λά και δι­κός μου ή­ταν να ε­φαρ­μο­στεί η Διοι­κη­τι­κή Με­ταρ­ρύθ­μι­ση πριν α­πό τις ε­πό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές”.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !