ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Δεκ 2007

ΔΕΚ. 2007 - Αισιόδοξα μηνύματα για το Γυμνάσιο - Λύκειο Αιγείρας...

Ο κ. Πα­ταρ­γιάς  μπο­ρεί να το χρη­μα­το­δο­τή­σει με 2.000.000 ευ­ρώ
Τε­λι­κά ή­ταν τό­σο α­πλή η λύ­ση του χρό­νιου κτι­ρια­κού προ­βλή­μα­τος για το Γυ­μνά­σιο - Λύ­κειο Αι­γεί­ρας;
Απ’ ό­τι φά­νη­κε η κι­νη­το­ποί­η­ση της μα­θη­τι­κής κοι­νό­τη­τας και η α­φύ­πνι­ση όλων των φο­ρέ­ων, θα φέ­ρει το ε­πι­θυ­μη­τό α­πο­τέ­λε­σμα. Η δέ­σμευ­ση του Προ­έ­δρου τού Ορ­γα­νι­σμού Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων για χρη­μα­το­δό­τη­ση, κα­θώς και η, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, α­να­με­νό­με­νη Υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση, εί­ναι έ­να πο­λύ αι­σιό­δο­ξο μή­νυμα.
Αυ­τό εί­ναι σε γε­νι­κές γραμ­μές το συ­μπέ­ρα­σμα, που διε­ξά­γε­ται α­πό την α­να­κοί­νω­ση της Νο-μαρχί­ας και στην ο­ποί­α α­ναφέ­ρο­νται τα ε­ξής:
«Πά­τρα, 19/11/2007
Κα­τό­πιν πιέ­σε­ων του Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λου, ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του Ο­ΣΚ κ. Πα­ταρ­γιάς,  α­φού δια­πί­στω­σε τις τρα­γι­κές συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας του Γυ­μνα­σί­ου- Λυ­κεί­ου Αι­γεί­ρας, ζή­τη­σε α­πό τον Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Ευ­ρυ­πί­δη Στυ­λια­νί­δη την έκ­δο­ση Υ­πουρ­γι­κής Α­πό­φα­σης που να πα­ρέ­χει ε­ναλ­λα­κτι­κά τη δυ­να­τό­τη­τα υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου κα­τα­σκευ­ής νέ­ου κτι­ρί­ου για το Γυ­μνά­σιο - Λύ­κειο Αι­γεί­ρας, εί­τε μέ­σω προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης με το Δή­μο, εί­τε με χρη­μα­το­δό­τη­ση.
Ο κ. Πα­ταρ­γιάς, γνω­στο­ποιεί στον Υ­πουρ­γό ό­τι ο Ο­ΣΚ  μπο­ρεί να ε­ντά­ξει στον προ­γραμ­μα­τι­σμό του το έρ­γο και να το χρη­μα­το­δο­τή­σει με το πο­σό των 2.000.000 ευ­ρώ.
Κα­τό­πιν αυ­τής της ε­ξέ­λι­ξης ο Νο­μάρ­χης εκ­φρά­ζει την ι­κα­νο­ποί­η­σή του για την α­ντα­πό­κρι­ση του Ο­ΣΚ στην κα­τεύ­θυν­ση της ε­πί­λυ­σης ε­νός χρό­νιου προ­βλή­μα­τος και ε­νη­μέ­ρω­σε ό­λους τους εν­δια­φε­ρό­με­νους, ό­τι η Νο­μαρ­χί­α α­πό την πλευ­ρά της έ­χει προ­χω­ρή­σει ή­δη στη σύ­ντα­ξη με­λέ­της για την κα­τα­σκευ­ή του σχο­λι­κού κτι­ρί­ου.»

Ανατολική Αιγείρα... Drone !