ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουλ 2004

ΙΟΥΛ 2004 - Αυτόνομο Ενιαίο Λύκειο στην Αιγείρα

Στις 14 Ιου­λί­ου 2004 δη­μο­σιεύ­θη­κε στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως (Φ.1067 τεύ­χος Β’) η α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των με την οποί­α ι­δρύ­ο­νται α­πό το νέ­ο σχο­λι­κό έ­τος (2004 – 2005) σε ό­λη την Ελ­λά­δα 7 η­με­ρή­σια Γυ­μνά­σια, 5 η­με­ρή­σια Ε­νιαί­α Λύ­κεια, 3 ε­σπε­ρι­νά Γυ­μνά­σια και 5 ε­σπε­ρι­νά Ε­νιαία Λύ­κεια.
Με­τα­ξύ των 5 η­με­ρη­σί­ων Ε­νιαί­ων Λυ­κεί­ων, πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και αυ­τό της Αι­γεί­ρας.
Ή­ταν έ­να χρό­νιο αί­τη­μα της Αι­γεί­ρας, α­φού οι τά­ξεις του Λυ­κεί­ου α­πό τό­τε που δη­μιουρ­γή­θη­καν, διοικητικά λει­τουρ­γού­σαν ως πα­ράρ­τη­μα του Γυμνα­σίου Αιγείρας, χω­ρίς να έ­χουν δηλ. την αυ­το­νο­μί­α μιας πλή­ρους σχο­λι­κής μο­νά­δας.
Η ά­με­ση λει­τουρ­γί­α, πά­ντως, του ε­νιαί­ου Λυ­κεί­ου Αι­γεί­ρας, αυ­ξά­νει τις στεγα­στι­κές α­νά­γκες του υ­πάρ­χο­ντος σχο­λι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος, α­φού θα α­παι­τηθούν νέ­οι χώ­ροι για τη δη­μιουρ­γί­α γρα­φεί­ων του Διευ­θυ­ντή (το ό­νο­μα του οποί­ου θα α­να­κοι­νω­θεί κα­τά πά­σα πι­θα­νό­τη­τα μέ­σα στον Σε­πτέμ­βριο), των κα­θηγη­τών κλπ.
Για το λό­γο αυ­τό εί­ναι ε­πι­βε­βλη­μέ­νη η προ­ώ­θη­ση, ό­σο το δυ­να­τόν γρη­γο­ρό­τερα, της α­νέ­γερ­σης νέ­ου κτι­ρί­ου που θα στε­γά­σει α­ξιο­πρε­πώς, τό­σο το Γυ­μνάσιο, ό­σο και το Λύ­κειο Αι­γεί­ρας.
Στην ι­δρυ­τι­κή α­πό­φα­ση, α­να­φέ­ρο­νται επίσης και τα ε­ξής οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία που α­φο­ρούν συ­νο­λι­κά και τα 20 νε­ο­ϊ­δρυ­θέ­ντα σχο­λεί­α:
…Προ­κα­λεί­ται δα­πά­νη σε βά­ρος Α) του Κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το τρέ­χον έ­τος 39 χιλ. ευ­ρώ και για τα ε­πό­με­να έ­τη 116 χιλ. ευ­ρώ. Β) Του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού των οι­κεί­ων Δή­μων για το τρέ­χον έ­τος 56 χιλ. ευ­ρώ και για τα ε­πό­με­να έ­τη 168 χιλ. ευ­ρώ. Γ) Του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Ορ­γα­νι­σμού Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων για το τρέ­χον έ­τος 116 χιλ. ευ­ρώ.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !