ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Φεβ 2007

ΦΕΒ. 2007: Άνοιξε ο Χ.Υ.Τ.Α. για Αιγείρα, Ακράτα, Διακοπτό

 Α­πό τις αρ­χές Φε­βρουα­ρί­ου ξε­κί­νη­σε τη λει­τουρ­γί­α του ο Χώ­ρος Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής Α­πορ­ριμ­μά­των στη θέ­ση «Κα­κή Χού­νη» του Δή­μου Αι­γεί­ρας (πε­ριο­χή Δ.Δ. Α­μπε­λο­κή­πων). 
Τα σκουπί­δια των τριών Δή­μων, Αιγεί­ρας, Α­κρά­τας και Δια­κο­πτού, που ως γνω­στό θα φι­λο­ξε­νεί  ο εν λό­γω ΧΥ­ΤΑ, με­τα­φέ­ρο­νται πλέ­ον με τα δη­μο­τι­κά α­πορ­ριμ­μα­το­φό­ρα ε­κεί, γε­γο­νός που σή­μα­νε το κλεί­σι­μο των χω­μα­τε­ρών σε Δια­κο­πτό, Ακρά­τα και Αι­γεί­ρα.
Το γε­γο­νός χαι­ρε­τί­στη­κε, τό­σο α­πό τον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας ό­σο και α­πό του Δη­μάρχους της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Σε ε­ξέ­λι­ξη ευ­ρί­σκο­νται και οι δια­δι­κα­σί­ες πρό­σλη­ψης ε­πι­στη­μο­νι­κού προσω­πι­κού στον  ΧΥ­ΤΑ, ε­νός χη­μι­κού μη­χα­νι­κού και ε­νός μη­χα­νο­λό­γου.
Σύ­ντο­μα, ό­πως πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε α­πό τη Νο­μαρ­χί­α, θα γί­νει η ε­πι­λο­γή - ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­λά­βου για την α­πο­κα­τά­στα­ση των μέ­χρι τώ­ρα λει­τουρ­γου­σών χω­μα­τε­ρών και στους τρεις Δή­μους.
Μαραθώνια σύσκεψη Δημάρχων για βιολογικό
Ά­κρως εν­δια­φέ­ρου­σα η σύσκε­ψη των δη­μάρ­χων της Αι­για­λεί­ας, που έ­γι­νε στα 15 Φε­βρουα­ρί­ου στο Δη­μαρ­χεί­ο Συ­μπο­λι­τεί­ας και δι­ήρ­κε­σε α­πό το με­ση­μέ­ρι ως αρ­γά το α­πό­γευ­μα, με πα­ρόντες τους 5 Δη­μάρ­χους (Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού, Αι­γί­ου, Συ­μπο­λι­τεί­ας - α­που­σί­α­ζε ο Δή­μαρ­χος Ε­ρι­νε­ού).
Α­να­λύ­θη­κε διε­ξο­δι­κά το με­γά­λο θέ­μα του ε­νιαί­ου δι­κτύ­ου α­πο­χέ­τευ­σης της Αι­για­λεί­ας, το ο­ποί­ο θα ε­ξε­λι­χθεί σε τρεις φά­σεις. Αρ­χι­κά θα γί­νει α­να­βάθμι­ση του βιο­λο­γι­κού κα­θα­ρι­σμού Αι­γί­ου, θα α­κο­λου­θή­σει η σύν­δε­ση των πα­ραλια­κών δια­με­ρι­σμά­των του Αι­γί­ου και τέ­λος θα συν­δε­θούν οι άλ­λοι Δή­μοι.
Ο φο­ρέ­ας υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου θα εί­ναι η Πε­ρι­φέ­ρεια, α­νοι­κτό ό­μως πα­ρα­μένει το ποιος θα α­να­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση.
Το άλ­λο με­γά­λο θέ­μα που συ­ζη­τή­θη­κε ή­ταν η α­να­προ­σαρ­μο­γή των τι­μών τό­σο για τα βυ­τί­α που α­δειά­ζουν στο βιο­λο­γι­κό του Αι­γί­ου, ό­σο και για την α­πο­κομι­δή των μπλε κά­δων με τα α­να­κυ­κλώ­σι­μα σκου­πί­δια.
Οι τι­μές «έ­κλει­σαν» για κά­θε βυ­τί­ο σε 42 Ευ­ρώ (α­πό 32) και για κά­θε κά­δο σε 280 Ευρώ (α­πό 220). Οι σχε­τι­κές συμ­βά­σεις για τις α­να­προ­σαρ­μο­γές θα υ­πο­γρα­φούν ε­φόσον ε­γκρι­θούν με α­πο­φά­σεις των Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων.
Για το θέ­μα μά­λι­στα της ε­νη­μέ­ρω­σης για την α­να­κύ­κλω­ση, το ε­πό­με­νο διά­στημα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Η­με­ρί­δα για το ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, υ­πό την Αι­γί­δα των Δήμων Δια­κο­πτού, Α­κρά­τας και Αι­γεί­ρας.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !