ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Απρ 2009

ΑΠΡ. 2009: Πάντα στην Αιγείρα ασχολούμαστε με τα «μικράκοματικά» και αδιαφορούμε για τα σημαντικά!

Ε­πι­τέ­λους “ξύ­πνη­μα” Α­χαιών για τη διά­βρω­ση «Βρι­σκό­μα­στε ή­δη στο κόκ­κι­νο» πα­ρα­δέ­χτη­κε ο Νο­μάρ­χης 
Πρω­το­βου­λί­α για την ά­με­ση α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου διά­βρωσης των α­κτών στο Νο­μό, α­να­λαμ­βά­νει η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας, η οποί­α ε­πι­διώ­κει τη «συ­γκέ­ντρω­ση» ό­λων των με­λε­τών που έ­χουν εκ­πο­νη­θεί μέχρι σή­με­ρα με σκο­πό να α­να­κο­πεί η θά­λασ­σα και να σω­θούν οι­κι­σμοί και πε­ριου­σί­ες.
Το πρω­ί της Πέ­μπτης 12 Μαρ­τί­ου, στο γρα­φεί­ο του Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας Δημή­τρη Κα­τσι­κό­που­λου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ευ­ρεί­α σύ­σκε­ψη, ό­που συ­ζη­τή­θη­κε διε­ξο­δι­κά το φλέ­γον θέ­μα της διά­βρω­σης των α­κτών. Στη σύ­σκε­ψη, που συ­γκά­λεσε ο ί­διος ο κ. Κα­τσι­κό­που­λος, με­τεί­χαν ο αρ­μό­διος Α­ντι­νο­μάρ­χης, Γιώρ­γος Αθα­να­σό­που­λος , ο Πρό­ε­δρος της ΝΕ­Α, Δη­μή­τρης Φι­λιπ­πά­τος, οι Δή­μαρ­χοι Δύ­μης, Βρα­χνε­ΐ­κων, Ρί­ου, Πα­ρα­λί­ας, Λα­ρί­σου και  Δια­κο­πτού, εκ­πρό­σω­ποι των Δή­μων Πα­τρέ­ων, Ε­ρι­νε­ού  και ο αρ­μό­διος α­ντι­δή­μαρ­χος Α­κρά­τας κα­θώς και υ­πη­ρε­σιακοί πα­ρά­γο­ντες της Νο­μαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας. 
Η σύ­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με α­φορ­μή τις πρω­το­βου­λί­ες που α­να­λαμ­βά­νει το προ­σε­χές χρο­νι­κό διά­στη­μα η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας  και α­φορούν τη διά­βρω­ση των α­κτών που προ­έρ­χε­ται, α­φε­νός α­πό τις αν­θρώ­πι­νες πα­ρεμβά­σεις κι α­φε­τέ­ρου, α­πό τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να (αύ­ξη­ση θερ­μο­κρα­σί­ας του πλα­νή­τη) τα ο­ποί­α στο μέλ­λον θα ε­ντα­θούν, ό­πως υ­πο­στη­ρί­ζει η πα­γκό­σμια ε­πιστη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα. «Η Α­χα­ΐ­α ο­φεί­λει να προ­ε­τοι­μα­στεί και έ­γκαι­ρα να λά­βει μέ­τρα στο πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών μας, α­φού αυ­τή κυ­μαί­νε­ται σή­με­ρα α­πό 50 έ­ως 150 μέ­τρα στα ό­ρια του νο­μού μας, με αυ­ξη­τι­κές μά­λι­στα τά­σεις.
Βρι­σκό­μα­στε ή­δη στο κόκ­κι­νο, κα­τά τους ε­πι­στή­μο­νες», υ­πο­στή­ρι­ξε ο κ. Κα­τσι­κό­που­λος  και α­να­κοί­νω­σε την α­πό­φα­ση της Νο­μαρ­χί­ας Α­χα­ΐ­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση, του­λά­χι­στον δυο, ε­πι­στη­μο­νι­κών η­με­ρί­δων, με τη συμ­με­το­χή ε­πι­στη­μό­νων κύ­ρους, με την πρώ­τη να πραγ­μα­το­ποιεί­ται προς το τέ­λος Μα­ΐ­ου. Κα­τά τις η­με­ρί­δες αυ­τές θα λη­φθούν υ­πό­ψη ό­λες οι υ­πάρ­χου­σες με­λέ­τες για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του φαι­νο­μέ­νου, ε­νώ εί­ναι προσ­δο­κώ­με­νο πως οι ε­πι­στή­μονες θα κα­τα­λή­ξουν στο κα­ταλ­λη­λό­τε­ρο  μο­ντέ­λο δρά­σης για την ε­ξά­λει­ψη της διά­βρω­σης, που α­πει­λεί ο­λό­κλη­ρους οι­κι­σμούς, δρό­μους  αλ­λά και πε­ριουσί­ες πο­λι­τών. Οι Δή­μαρ­χοι με την σει­ρά τους ζή­τη­σαν να τε­θεί, στις ει­δι­κές αυ­τές ε­πι­στη­μο­νι­κές η­με­ρί­δες, το πρό­βλη­μα του μη κα­θο­ρι­σμού, μέ­χρι και σήμε­ρα, των πα­ρα­λιών και του αι­για­λού, κά­τι που δυ­σκο­λεύ­ει την κα­τα­πο­λέ­μηση του φαι­νο­μέ­νου, ε­νώ ε­ξή­ραν την πρω­το­βου­λί­α της Νο­μαρ­χί­ας για την ε­πί­λυση ε­νός προ­βλή­μα­τος, που α­παι­τεί συ­νο­λι­κή δρά­ση για την α­ντι­με­τώ­πι­σή του.
Αι­γεί­ρα: “Ου­δε­μί­α αρ­μο­διό­τη­τα ε­πί του θέ­μα­τος” (όχι θα σκάσουνε με τα ρομαντικά προβληματάκια των "αδιάφορων" Αιγειρατών!)Το πρό­βλη­μα, ήρ­θε και στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας κα­τά την πρώτη συ­ζή­τη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού (κα­τα­ψή­φι­ση), ό­ταν ο α­ντι­πο­λί­τευ­ση διά του Πάν. Γιαν­νού­λη ζή­τη­σε να μπει κον­δύ­λι 50.000 Ευ­ρώ για α­ντι­δια­βρω­τική με­λέ­τη τής πα­ρα­λια­κής Αι­γεί­ρας. Ο Δή­μαρ­χος Δημ. Μυ­λω­νάς α­πή­ντη­σε ό­τι υ­πάρ­χει με­λέ­τη τής Νο­μαρ­χί­ας α­πό το 1995 που έ­κα­νε το Πα­νε­πι­στή­μιο της Πά­τρας και η ο­ποί­α προ­βλέ­πει υ­πο­θα­λάσ­σια τοι­χί­α α­ντιστή­ρι­ξης ε­νώ τό­νι­σε ό­τι δεν εί­ναι στη δι­καιο­δο­σί­α του Δή­μου η κα­τα­σκευ­ή τέ­τοιων έρ­γων.
Ο «Φ» ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό το δε­δο­μέ­νο α­πευ­θύν­θη­κε στις 27 Μαρ­τί­ου στον αρ­μό­διο Α­ντι­νο­μάρ­χη κ. Αγ­γε­λό­που­λο, ζη­τώ­ντας α­πα­ντή­σεις στα πα­ρακά­τω ε­ρω­τή­μα­τα: «Υ­πάρ­χει στη Νο­μαρ­χί­α ε­γκε­κρι­μέ­νη με­λέτη που α­φο­ρά τις α­κτές στην Αι­γεί­ρα και την Α­κρά­τα; Ε­άν ΝΑΙ τι αυ­τή πε­ρι­λαμ­βά­νει; Ε­άν Ο­ΧΙ ποιος εί­ναι ο αρ­μό­διος φο­ρέας εκ­πό­νη­σης;
Εί­ναι αρ­μο­διό­τη­τα της Ν.Α. η προ­ώ­θη­ση των με­λε­τών αυ­τών για υ­λο­ποί­η­ση; Ε­άν ΝΑΙ για­τί το Υ­ΠΕ­ΧΩ προ­ώ­θη­σε μό­νο αυ­τή του Δή­μου Α­κρά­τας;».
Δυ­στυ­χώς, ό­μως, 11 μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα και ε­νώ η ε­φη­με­ρί­δα βρί­σκε­ται στο στά­διο ε­κτύ­πω­σης ου­δε­μί­α α­πά­ντη­ση έ­χου­με λά­βει.
Πα­ράλ­λη­λα, ό­ποιος α­να­τρέ­ξει στο η­λε­κτρο­νι­κό αρ­χείο ει­δή­σε­ων της ε­φη­μερί­δας μας http://froyros.blogspot.com θα βρει στην αρ­θρογρα­φί­α του Φε­βρουα­ρί­ου 1997 και το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νό μας:
“Ει­δι­κό­τερα στην Αι­γιά­λεια το πρό­βλη­μα ε­πι­τά­θη­κε με­τά τον σει­σμό του Αι­γί­ου και το πα­λιρ­ροια­κό κύ­μα της Πρω­το­χρο­νιάς του ’96. Η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χαΐ­ας ζή­τη­σε α­πό το Ερ­γα­στή­ριο θα­λάσ­σιας Γε­ω­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Πά­τρας την εκ­πό­νη­ση με­λέ­της. Οι έ­ρευ­νες ε­κτεί­νο­νται α­πό τα Νι­κο­λέ­ϊ­κα έ­ως την Αι­γεί­ρα και πε­ρι­λαμ­βά­νουν μια σει­ρά γε­ω­τρή­σε­ων στον θα­λάσ­σιο χώ­ρο. Ο κα­θη­γη­τής κ. Φε­ρε­ντί­νος σε πα­λαιό­τε­ρες δη­λώ­σεις του στον το­πι­κό τύ­πο επι­ση­μαί­νει την δι­καιο­λο­γη­μέ­νη α­νη­συ­χί­α των κα­τοί­κων πα­ρα­λια­κών πε­ριοχών και ε­κτι­μά ό­τι η κα­τα­σκευ­ή προ­βό­λων (μπα­στου­νιών), που ζη­τούν Πρό­ε­δροι πα­ρα­λια­κών κοι­νο­τή­των, θα ε­πι­φέ­ρουν λά­θος α­πο­τε­λέ­σμα­τα δη­μιουρ­γώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις α­πέ­να­ντι α­κτές.”
Για μια α­κό­μα φο­ρά, λοι­πόν, ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται πλή­ρως ο «Φ», α­φού δώ­δε­κα χρό­νια πριν εί­χε κα­τα­γρά­ψει και για με­λέ­τες που πο­τέ δεν προ­χώ­ρη­σαν και για ε­πι­στη­μο­νι­κές «α­πα­γο­ρεύ­σεις» μπα­στου­νιών, πράγ­μα­τα που δεν τη­ρή­θηκαν πο­τέ και α­πό κα­νέ­ναν…
 Πολιτικό σταυρόλεξο για «δυνατούς λύτες» οι δύο συνεδριάσεις για τον Προϋπολογισμό…
Καταψηφίστηκε, διορθώθηκε, επανήλθε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με απόντα τον Δήμαρχο 
Το ζή­σα­με και αυ­τό στην Αιγεί­ρα. Μπή­κε ο Α­πρί­λης και τό­τε μό­νο α­πό­κτη­σε προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό ο Δή­μος, αλ­λά το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο εί­ναι η κα­τα­ψή­φι­σή του στη συ­νε­δρί­α­ση της 20ής Μαρ­τί­ου - γε­γο­νός που ί­σως εί­ναι α­πό τα μο­να­δι­κά στην πο­λι­τι­κή πρα­κτι­κή των ελ­λη­νι­κών Ορ­γα­νι­σμών Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης. Πά­ντο­τε δηλ. ο συν­δυα­σμός τής Πλειο­ψη­φί­ας ει­σα­γά­γει και ψη­φί­ζει τον ε­τή­σιο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και σχε­δόν πά­ντο­τε η α­ντι­πο­λί­τευ­ση τον κα­τα­ψη­φί­ζει εν μέ­ρει ή στο σύ­νο­λό του.
Δύ­ο συ­νε­δριά­σεις λοι­πόν χρειά­στη­καν προ­κει­μέ­νου ο Δή­μος να α­πο­κτή­σει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για το 2009, και κα­τά τη τε­τρά­ω­ρη σχε­δόν συ­νο­λι­κή διάρ­κεια των ο­ποί­ων λέ­χτη­καν αρ­κε­τά α­πό ό­λες τις πλευ­ρές για των κα­τα­γρα­φή των ο­ποί­ων α­παι­τού­νται πολ­λές σε­λί­δες.
Οι ή­πιοι τό­νοι, αλ­λά με αιχ­μη­ρές φρά­σεις και έντο­να φορ­τι­σμέ­νη η πε­ρι­ρέ­ου­σα ατμό­σφαι­ρα με­τα­ξύ των συμ­βού­λων, εί­ναι μια πρώ­τη κα­τα­γρα­φή ε­ντυ­πώ­σε­ων.
Κα­τά την συ­νε­δρί­α­ση της 20ης Μαρ­τί­ου ο αρ­χη­γός της α­ντι­πολί­τευ­σης Πά­νος Γιαν­νού­λης κα­τέ­θε­σε πρό­τα­ση να προ­στε­θούν ο­ρι­σμέ­να έρ­γα και να α­φαι­ρε­θούν διά­φο­ροι κω­δι­κοί α­πό τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό με κύ­ριο βά­ρος σε αυ­τούς που α­φο­ρούν τον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας με αι­τιο­λο­γι­κό την πο­λυ­μέ­τω­πη ε­πί­θε­ση που δέ­χε­ται η Αι­γεί­ρα για να δε­χθεί τα σκου­πί­δια της 3ης ε­νό­τη­τας (Αι­γί­ου κλπ).
Ο Δή­μαρ­χος τό­νι­σε ό­τι τα κον­δύ­λια για το ΧΥΤΑ πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στις συμ­βα­τι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις του Δή­μου και σε κα­μί­α περί­πτω­ση δεν μπο­ρούν να α­φαι­ρε­θούν.
Α­πό την πλευ­ρά τής πλειο­ψη­φί­ας τό­σο ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Άγ­γε­λος Κούρ­της ό­σο και ο Πρό­ε­δρος του Δ.Σ. Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος ζή­τη­σαν α­πό το σώ­μα να κά­νει δε­κτές τις τρο­πο­ποι­ή­σεις που ζη­τά η Α­ντι­πο­λί­τευ­ση και κυ­ρί­ως αυ­τές για τον ΧΥ­ΤΑ, ε­νώ στη δια­φαι­νό­με­νη κα­τα­ψή­φι­ση α­πό την πλειο­ψη­φί­α των πα­ρό­ντων Συμ­βού­λων πρό­τει­ναν να υπάρ­ξει ολι­γο­ή­με­ρη δια­κο­πή τής συ­νε­δρί­α­σης ώ­στε να γί­νουν ο­ρι­σμέ­νες διορ­θώσεις και να ψη­φι­στεί για πρώ­τη φο­ρά ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του Δή­μου με τη με­γαλύ­τε­ρη δυ­να­τή συ­ναί­νε­ση.
Κά­τι τέ­τοιο ό­μως δεν έ­γι­νε α­πο­δε­κτό και έ­τσι κατά τη δια­δι­κα­σί­α της ψη­φο­φο­ρί­ας, τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό κα­τα­ψή­φι­σαν ε­πτά σύμ­βου­λοι (Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος, Άγ­γε­λος Κούρ­της, Πά­νος Γιαν­νού­λης, Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου, Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος, Πά­νος Δη­μό­που­λος, Χρή­στος Ρό­ζος). Υ­πέρ ψή­φησαν πέ­ντε σύμ­βου­λοι (Φά­νης Νι­κο­λά­ου, Πά­νος Κα­ρα­μπά­σης, Σω­τή­ρης Δια­μα­ντόπου­λος, Βα­σί­λης Το­μα­ράς, Σπύ­ρος Σπυ­ρό­που­λος) και έ­νας (Γιώρ­γος Κορ­δού­λης) δή­λω­σε ό­τι ψη­φί­ζει τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αλ­λά και τα έρ­γα που προ­τεί­νει ο Πάνος Γιαν­νού­λης.
Την Δευ­τέ­ρα 6 Α­πρι­λί­ου ήρ­θε σε νέ­α συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου η ψή­φι­ση του διορ­θω­μέ­νου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κα­τά την ο­ποί­α δεν προ­σήλ­θε ο Δήμαρ­χος Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και ή­σαν α­πό­ντες δύ­ο Σύμ­βου­λοι της πλειο­ψη­φί­ας (Γιώρ­γος Κορ­δού­λης, Σπύ­ρος Σπυ­ρό­που­λος).
Στη συ­ζή­τη­ση που προ­η­γή­θη­κε έ­γι­ναν αρ­κε­τοί λε­κτι­κοί δια­ξι­φι­σμοί και αιχ­μη­ρές βο­λές με­τα­ξύ των συμ­βού­λων της πλειο­ψη­φί­ας, Λυ­με­ρό­που­λου - Κούρ­τη α­πό τη μί­α πλευ­ρά, Δια­μα­ντό­που­λου - Το­μα­ρά και λοι­πών α­πό την άλ­λη που ε­ξέ­φρα­ζαν τη δια­φω­νί­α τους για τους χειρισμούς που έ­γι­ναν στο θέμα του προ­ϋ­πολο­γι­σμού.
Η τε­λι­κή ψή­φι­ση του “διορ­θω­μέ­νου” προ­ϋ­πολο­γι­σμού εί­χε ως ε­ξής: Υ­περ: Φά­νης Νι­κο­λά­ου, Σω­τή­ρης Δια­μα­ντό­που­λος, Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος, Άγ­γε­λος Κούρ­της, Πά­νος Γιαν­νού­λης, Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου, Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος, Πάνος Δη­μό­που­λος, Χρή­στος Ρό­ζος. Λευ­κό: Πά­νος Κα­ρα­μπά­σης, Βα­σί­λης Το­μα­ράς.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !