ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουν 2006

ΙΟΥΝ. 2006: “ Θείο Δώρο; ” για την παραλιακή Αιγιαλεία

Κε­ντρι­κός Απο­χε­τευ­τι­κός Α­γω­γός
Σί­γου­ρα ή­ταν α­να­με­νό­με­νο, το να πουν έ­να με­γά­λο ΝΑΙ τα Δη­μο­τι­κά Συμ­βού­λια των Δήμων της Αι­για­λεί­ας, στη Με­λέ­τη κα­τα­σκευ­ής κε­ντρι­κών α­πο­χε­τευ­τι­κών α­γω­γών πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών α­πό Αι­γεί­ρα έ­ως Ε­ρι­νε­ό και ε­πέ­κτα­σης του Ε.Ε.Α. Αι­γίου.
Ει­δι­κό­τε­ρα δε, στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α, το έρ­γο θε­ω­ρεί­ται ως “Θεί­ο Δώ­ρο”, λό­γω της γνω­στής πο­λύ­χρο­νης ε­μπλο­κής της ο­ριο­θέ­τη­σης του Βιο­λο­γι­κού της Α­κρά­τας. Ο­μό­φω­νη φυ­σι­κά και η α­πό­φα­ση της Αι­γεί­ρας που ε­λή­φθη στις 2 Ιου­νί­ου α­πό το Δ.Σ.
Με την α­πό­φα­ση αυ­τή έ­κλει­σε ο κύ­κλος των ε­γκρί­σε­ων α­πό τους Δή­μους, που είχε τε­θεί ως προ­α­παι­τού­με­νο α­πό τον Γεν. Γραμ­μα­τέ­α Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας προ­κει­μέ­νου να δρο­μο­λο­γη­θούν  οι δια­δι­κα­σί­ες για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της. (Υ­πο­βο­λή τε­χνι­κού δελ­τί­ου α­πό τη Διεύ­θυν­ση Δη­μο­σί­ων έρ­γων της Πε­ρι­φέρειας κ.λπ).
“Πο­λι­τι­κή ε­μπλο­κή” δια­φαί­νε­ται, πά­ντως, με την, κα­τά “ο­ρια­κή” πλειο­ψη­φί­α, έ­γκρι­ση της με­λέ­της α­πό το Δ.Σ. του Αι­γί­ου, που έ­χει να κά­νει τό­σο με τις α­ντι­δρά­σεις οι ο­ποί­ες ε­στιά­ζο­νται στο για­τί να πά­ρει το Αί­γιο τα λύμα­τα της Αι­γεί­ρας και της Α­κρά­τας (αρ­κε­τοί θέ­τουν και ε­ρώ­τη­μα πε­ρί α­νταλ­λαγ­μά­των), όσο και με την α­πό­φα­ση για τη δια­χεί­ρι­ση του έρ­γου α­πό την Δη­μο­τική Ε­πι­χεί­ρη­ση Ύδρευ­σης Αι­γί­ου κά­τι που έρ­χε­ται σε α­ντί­θε­ση με την πρό­θεση της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας για κα­τα­σκευ­ή α­πό αυ­τήν του έρ­γου. 
Α­να­μέ­νε­ται, τέ­λος, να διευ­κρινι­σθεί αν οι δή­μοι θα συμ­με­τέ­χουν στην κατα­σκευή του κε­ντρι­κού α­γω­γού με το όχι ευ­κα­ταφρό­νη­το πο­σό του 17% πλέ­ον ΦΠΑ.
Ε­ξυ­πα­κού­ε­ται, ό­τι οι συνδέ­σεις των οι­κι­σμών κά­θε δή­μου με τον κε­ντρι­κό α­γω­γό θα βα­ρύ­νουν τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς τους.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !