ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Σεπ 2009

ΣΕΠ. 2009: Κάποιος πρέπει, επιτέλους, να απαιτήσει την αναβάθμιση του Ιατρείου τής Αιγείρας!

Εί­ναι το κυ­ρί­αρ­χο θέ­μα συζή­τη­σης πολ­λών α­γα­να­κτι­σμέ­νων πο­λι­τών, οι α­νά­γκες τής υ­γεί­ας των ο­ποί­ων, ε­πι­βάλ­λουν την ε­πί­σκε­ψη στο ια­τρεί­ο τής Αι­γεί­ρας. Οι α­τε­λεί­ω­τες ώ­ρες α­ναμο­νής και …υ­πο­μο­νής, τους ε­ξα­ντλούν και κυ­ρί­ως τους η­λι­κιω­μέ­νους.
Εν­δει­κτι­κή και η φω­το­γρα­φί­α πού πή­ρα­με γύ­ρω στα τέ­λη Ιου­λί­ου. -Σή­με­ρα, είμα­στε πο­λύ λί­γοι, μου εί­πε κά­ποια κυ­ρί­α. -Πού να δεις  προ­χθές τι γι­νό­τα­νε. Εγώ ήρ­θα να γρά­ψω χά­πια για την πί­ε­ση και ό­ταν φύ­γω θα πά­ρω η­ρε­μι­στι­κά…
Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, τα βά­ζου­νε και με τον ε­κά­στο­τε για­τρό. Τι να σου κάνει ό­μως έ­νας άν­θρω­πος, πώς να τους προ­λά­βει ό­λους. Και να ή­τα­νε και κά­θε μέ­ρα α­νοι­κτό το ια­τρεί­ο;
Δεν το κλεί­νουν κα­λύ­τε­ρα, για να μη βρί­ζου­νε λά­θος αν­θρώ­πους. Βέ­βαια, σι­γά μην στε­νο­χω­ρη­θεί κα­νέ­νας ε­δώ στην Αι­γεί­ρα! Α­κό­μα δεν στέ­ρε­ψαν τα “δά­κριά μας” για το τα­χυ­δρο­μεί­ο, την α­στυ­νομί­α κλπ. 
Κά­πο­τε, πά­νε τριά­ντα και… χρό­νια, ό­ταν ο πλη­θυ­σμός τής πε­ριο­χής ή­ταν πε­ρίπου ο μι­σός, το ια­τρεί­ο τής Αι­γεί­ρας εί­χε στε­λε­χω­θεί με δύ­ο για­τρούς και πλή­ρες υ­γειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό. Σή­με­ρα, που η πε­ριο­χή έ­χει υ­περ­τρι­πλά­σιους μόνι­μους και ε­πο­χια­κούς κα­τοί­κους και  η Αι­γεί­ρα “α­να­βαθ­μί­σθηκε” σε έ­δρα Δή­μου, α­ντί να α­παι­τη­θεί ή α­να­βάθ­μι­ση και  του ιατρεί­ου, το α­φή­νου­με να (υ­πο)λει­τουρ­γεί “υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νο”.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !