ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαΐ 2008

ΜΑΪΟΣ 2008: «Σενάρια» συνενώσεων καλά κρατούν...

Κά­θε Ε­παρ­χί­α και Δή­μος; 
Τους ε­πό­με­νους μή­νες, απ’ ό­τι φαί­νε­ται, θα ξε­κα­θα­ρί­σει το το­πί­ο στην προα­ναγ­γελ­θεί­σα νέ­α διοι­κη­τι­κή διαί­ρε­ση της χώ­ρας.
Ως τό­τε τα σε­νά­ρια θα είναι στην η­με­ρη­σί­α διά­τα­ξη των πο­λι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών συ­ζη­τή­σε­ων, α­φού σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση οι νέ­ες Νο­μαρ­χια­κές και Δη­μαρ­χια­κές «υ­περ­κα­ρέ­κλες» θα εί­ναι για άλ­λους δε­λε­α­στι­κές και για άλ­λους α­πα­γο­ρευ­τι­κές για τις πο­λιτι­κές τους βλέ­ψεις. Ό­ταν, δηλ. η πίτ­τα μι­κρύ­νει οι «δια­γκω­νι­σμοί των μνη­στή­ρων» θα εί­ναι πο­λύ σκλη­ροί.
Φα­ντα­στεί­τε, ό­ταν το Α­χα­ϊ­κό ε­κλο­γι­κό σώ­μα κληθεί να ε­κλέ­ξει τρεις ή το πο­λύ τέσ­σε­ρεις Δη­μάρ­χους -σύμ­φω­να με το πιο διαδε­δο­μέ­νο σε­νά­ριο-, να μεί­νουν ε­κτός «νυμ­φώ­νος» του­λά­χι­στον 16 -17 καρέ­κλες…
Το σχέ­διο για τις συ­γκε­κρι­μέ­νες αλ­λα­γές, οι ο­ποί­ες θα α­φο­ρούν συγ­χω­νεύ­σεις δή­μων αλ­λά και νο­μαρ­χιών, θα κυ­ριαρ­χή­σει στο συ­νέ­δριο της Ε­ΝΑΕ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 15 Μα­ΐ­ου.
Τα βα­σι­κό­τε­ρα ση­μεί­α του ε­πι­κρα­τέ­στε­ρου σε­να­ρί­ου εί­ναι:
Α­πό 914 δή­μους και 120 κοι­νό­τη­τες που υ­πάρ­χουν σή­με­ρα θα πε­ριο­ρι­στούν στους 400 δή­μους, το πο­λύ. Η χά­ρα­ξη των νέ­ων διοι­κητι­κών ο­ρί­ων θα γί­νει σε ε­πί­πε­δο ε­παρ­χί­ας, με βά­ση τα πα­λαιά πρό­τυ­πα. Αυ­τός θα εί­ναι ο γε­νι­κός κα­νό­νας, αλ­λά ό­που χρειά­ζε­ται θα υ­πάρ­ξουν προ­σαρμο­γές στις το­πι­κές ι­διαι­τε­ρό­τη­τες.
Έ­δρα των νέ­ων δή­μων θα ο­ρί­ζε­ται η πρω­τεύ­ου­σα της πα­λαιάς ε­παρ­χί­ας.
Τον πε­ριο­ρι­σμό των νο­μαρχιών α­πό 54 που εί­ναι σή­με­ρα σε 13 ή το πο­λύ 16. κλπ.        
     Σεναρίων... συ­νέ­χεια τους ε­πό­με­νους μή­νες

Ανατολική Αιγείρα... Drone !