ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Απρ 2008

ΑΠΡ. 2008: Κυβερνητική “παράκληση”: Το ταχύτερο στην “Κακή Χούνη” τα σκουπίδια και των 10 Δήμων…

Στο “βρόντο” η άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείρας
Σί­γου­ρα εί­ναι το με­γαλύ­τε­ρο πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζει ο Δή­μος Αι­γεί­ρας α­πό την ί­δρυ­σή του, αφού το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας βρί­σκε­ται στην κυ­ριο­λε­ξί­α με την πλάτη στον τοί­χο!
Το θέ­μα γνω­στό σε ό­λους, α­φού ο «Φ» α­πό τον Ια­νουάριο έ­χει κα­τα­γρά­ψει την κα­θο­λι­κή α­παί­τη­ση Δη­μάρ­χων και Πο­λι­τεί­ας για «προ­σω­ρι­νή φι­λο­ξε­νί­α» στην «Κα­κή Χού­νη» των σκου­πι­διών του μι­σού Νο­μού Αχα­ΐ­ας.
«Στου κου­φού την πόρ­τα», τε­λι­κά, α­πευ­θύν­θηκε η ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση – άρ­νη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, στην ο­ποί­α με­τα­ξύ άλ­λων α­να­φέ­ρε­ται ό­τι: Ό­λες οι ε­νέρ­γειες και α­πο­φά­σεις της Νομ. Αυτ/σης και της Περ. Δυτ. Ελ­λά­δος σχε­τι­κά με την κα­τα­σκευ­ή του έρ­γου “Β΄ φά­ση Χ.Υ.Τ.Α. Αι­γεί­ρας” στο Δή­μο μας εί­ναι ά­κυ­ρες και μη νό­μι­μες… (ο­λό­κλη­ρη η α­πό­φα­ση στη σε­λί­δα 4).
Σε α­πά­ντη­ση μά­λι­στα, ήρ­θε η το­πο­θέ­τη­ση «κα­τα­πέλ­της» του Υ­φυ­πουρ­γού Εσωτε­ρι­κών, ό­που στο “προς Αι­γει­ρά­τες” μήνυμά του τό­νι­σε ό­τι οι νό­μοι και οι α­πο­φά­σεις αλ­λά­ζουν, προ­μηνύ­ο­ντας τρο­πο­ποί­η­ση των δια­χει­ρι­στι­κών ε­νο­τή­των.
Ε­δώ και πολ­λά χρό­νια, ό­μως, το κυ­ρί­αρ­χο ε­πι­χεί­ρη­μα, που ή­ταν ό­τι  -η λει­τουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ σε κά­θε Δή­μο ισχυ­ρο­ποιεί τη θέ­ση του στην πε­ρι­φε­ρεια­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή-, φαί­νε­ται να ανα­τρέ­πε­ται και ο Δή­μος Αι­γεί­ρας έ­χει να πα­λέ­ψει πλέ­ον με την ε­ξου­σί­α στα α­νώ­τα­τα κλι­μά­κιά της, η ο­ποί­α προ­σπα­θεί α­πε­γνω­σμέ­να να «μπα­λώ­σει» τα τερά­στια πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα, που ο Ελ­λη­νι­κός «ω­χα­δερ­φι­σμός» τα έ­χει βάλει χω­ρίς μα­κρό­πνο­ο σχε­δια­σμό «κά­τω α­πό το χα­λί».
Πα­ράλ­λη­λα, έ­να ση­μα­ντι­κό θέ­μα, το ο­ποί­ο δεν ή­ταν ευ­ρέ­ως γνω­στό, εί­ναι ό­τι η κα­τα­σκευα­σθεί­σα «λε­κά­νη» του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας μό­νο με τους τρεις Δή­μους θα λει­τουρ­γή­σει για 11 χρό­νια!
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πάντως, ο Δή­μος Αι­γεί­ρας, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την τρο­πή που θα πά­ρουν τα πράγ­μα­τα, προ­σπα­θεί να βρει συμ­μά­χους, ώ­στε να λύ­σει έ­στω και βρα­χυ­πρό­θε­σμα τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα που σί­γου­ρα α­να­κύ­πτουν πλέ­ον, ό­πως αυ­τό με τα υ­γρά α­πό­βλητα που με­τα­φέ­ρει το Αι­γει­ρά­τι­κο βυ­τιο­φό­ρο α­πό την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή. 
Αν δηλ. ε­νερ­γο­ποι­η­θεί η Αι­γιώ­τι­κη «έν­στα­ση – α­πει­λή» πε­ρί α­μοι­βαιό­τη­τας (παίρ­νε­τε σκου­πί­δια – παίρ­νου­με βό­θρους), θα πρέ­πει να βρε­θεί άλ­λος βιο­λογι­κός που θα πη­γαί­νουν στο ε­ξής τα Αι­γει­ρά­τι­κα και ό­χι μό­νο βο­θρο­λύ­μα­τα (π.χ. Πά­τρα, Ξυ­λό­κα­στρο κλπ).

Ανατολική Αιγείρα... Drone !