ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαρ 2007

ΜΑΡ. 2007 - Δημοπρατήθηκαν τα ΕΡΓΑ ΟΣΕ στην Αιγείρα. Ο Μ. Λιάπης στον Πλάτανο

Ο Υπουργός στις σήραγγες Πλατάνου 
Στις 13 Μαρτίου δημοπράτηση ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ Κιάτο - Ροδοδάφνη 
Τέ­λειω­σαν τα «ψέ­μα­τα» και η «πα­ρα­φι­λο­λο­γί­α» για τη διέ­λευ­ση της νέ­ας δι­πλής γραμ­μής  α­πό την πε­ριο­χή μας, α­φού σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­ση της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, α­να­μέ­νε­ται να δο­θεί στην κυ­κλο­φο­ρί­α μέ­χρι το Αί­γιο τον Δε­κέμ­βριο του 2010.....
Κα­τά μή­κος του τμή­μα­τος αυ­τού της γραμ­μής θα κα­τα­σκευα­σθούν: Σή­ραγ­γες μή­κους 12 χλμ. Cut  Cover μή­κους 3,6 χλμ. 18 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κές Γέ­φυ­ρες. 65 Ά­νω και Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών. 4 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί Σταθ­μοί (Ξυ­λό­κα­στρο, Ακρά­τα, Δια­κο­φτό και Αί­γιο). 6 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κές Στά­σεις (Δι­μη­νιό, Λυ­κο­πο­ριά, Λυ­γιά (πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου), Πλά­τα­νος, Ε­λαιώ­νας, Ε­λί­κη).
Στις 13 Μαρ­τί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η δη­μο­πρά­τη­ση μί­ας α­κό­μη ερ­γο­λα­βί­ας υ­πο­δο­μής προϋ­πο­λο­γι­σμού 211 ε­κατ. Ε, με προ­σω­ρι­νό α­νά­δο­χο την ε­ται­ρεί­α “ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ”, η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει: 44 Κά­τω Δια­βά­σεις εκ των ο­ποί­ων οι 40 θα εί­ναι Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών και οι 4 θα εί­ναι Κά­τω Διαβά­σεις πε­ζών. 6 Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 433,73μ. 15 Σιδη­ρο­δρο­μι­κές Γέ­φυ­ρες συ­νο­λι­κού μή­κους 1.052,47μ. 2 Ο­δι­κές Γέ­φυ­ρες συ­νο­λι­κού μή­κους 40,86μ. Τοί­χους Α­ντι­στή­ρι­ξης συ­νο­λι­κού μήκους 7.800,34μ. Πασ­σα­λό­τοι­χους συ­νο­λι­κού μή­κους 9.588,86μ. 2 σή­ραγ­γες στην πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου μή­κους 910,45μ και 583,52μ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των τε­χνι­κών Cut &Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου. 1 Cut &Cover στην πε­ριο­χή Κα­θα­ρο­νε­ρί­ου μή­κους 254μ.
Προ­ε­τοι­μά­ζε­ται και η δη­μο­πρά­τη­ση άλ­λης μί­ας ερ­γο­λα­βί­ας υ­πο­δο­μής για την ο­λο­κλή­ρω­ση του τμή­μα­τος η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει: 1 Σι­δη­ροδρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα και Κά­τω Διά­βα­ση Ο­δού μή­κους 70μ. 5 Κά­τω Δια­βάσεις Ο­δών. 2 Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 100μ πε­ρί­που. Τε­χνι­κό υ­πο­γειο­ποί­η­σης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στην πε­ριο­χή του Σιδη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Δια­κο­πτού, μή­κους 1940μ πε­ρί­που, εκ των ο­ποί­ων τα 250μ πε­ρί­που εί­ναι Cut &Cover. 1 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα μή­κους 40μ. 4 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κούς Σταθ­μούς (Ξυ­λο­κά­στρου, Α­κρά­τας, Διακο­φτού και Αι­γί­ου). 6 στά­σεις (Δι­μη­νιού, Λυ­κο­πο­ριάς, Λυ­γιάς (πε­ριο­χή Δερ­βενί­ου), Πλα­τά­νου, Ε­λαιώ­να, Ε­λί­κης). Ερ­γα­σί­ες η­λε­κτρο­φω­τι­σμού ο­δι­κών έρ­γων.
Σε ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται  τρεις ερ­γο­λα­βί­ες υ­πο­δο­μής:
* Της δι­πλής σή­ραγ­γας Με­λισ­σί­ου μή­κους 1485,02μ, (Cut & Cover μή­κους 11μ, έρ­γα α­ντι­στή­ρι­ξης πρα­νών ει­σό­δου) κλπ.
* Της δι­πλής σή­ραγ­γας Αι­γί­ου, μή­κους 3252μ, με 3 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 805μ. 3 Cut & Cover, συ­νο­λι­κού μή­κους 265,85μ. στην εί­σο­δο και έ­ξο­δο της κυ­ρί­ας σή­ραγ­γας. 3 πασ­σα­λό­τοι­χους, συ­νο­λι­κού μή­κους 368.05 (Δυ­τι­κό μέ­τω­πο). Ά­νω Διά­βαση (ΤΟ3), μή­κους 32μ (Α­να­το­λι­κό μέ­τω­πο).
* Της σή­ραγ­γας Πλα­τά­νου για δι­πλή γραμ­μή μή­κους 2292,9μ με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 645μ και Cut & Cover ει­σόδου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 33μ.
* Της γέ­φυ­ρας Λα­δο­πο­τά­μου μή­κους 109,50μ.
* Της σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας για δι­πλή γραμ­μή μή­κους 2.748,12μ με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 398μ και Cut & Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 34.51μ.
Ε­πί­σης θα δη­μο­πρα­τη­θούν α­κό­μα: Φυ­το­τε­χνι­κές ερ­γα­σί­ες στα­θε­ρο­ποί­η­σης και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης των πρα­νών της νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής. Ερ­γα­σί­ες Η/Μ ε­γκα­τα­στά­σε­ων.
Το έρ­γο προ­βλε­πό­με­νου σή­με­ρα συ­νο­λι­κού κό­στους 578 ε­κατ. Ε συγχρη­μα­το­δο­τεί­ται κα­τά 50% α­πό το Β’ Τα­μεί­ο Συ­νο­χής και κα­τά 50% α­πό το Ελ­λη­νικό Δη­μό­σιο.
Ο Υπουργός στον Πλάτανο
Την 15 Μαρ­τί­ου 2007 ο Υ­πουργός Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, κ. Μι­χά­λης Λιά­πης, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Α­χα­ΐα. Ο κ. Λιά­πης έ­φτα­σε λί­γο με­τά τις 10 το πρω­ί στο Δη­μαρ­χεί­ο της Πά­τρας, ό­που τον υ­πο­δέ­χθη­κε ο Δή­μαρ­χος κ. Αν­δρέ­ας Φού­ρας.
Ο Υ­πουρ­γός υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι μέ­σα στην ε­πό­με­νη 5ε­τί­α η Πά­τρα θα συν­δέ­ε­ται με την Α­θή­να με έ­ναν σύγ­χρο­νο σι­δη­ρό­δρο­μο, που θα διέρ­χε­ται υ­πό­γεια α­πό την Πά­τρα σε μή­κος 5 χι­λιο­μέ­τρων, το­νί­ζο­ντας και τα ε­ξής: «Α­νοί­ξα­με διά­λο­γο με τη Δη­μο­τι­κή αρ­χή και με τους το­πι­κούς φο­ρείς της Πά­τρας, για την ε­πι­φά­νεια που θα δη­μιουρ­γη­θεί με την υ­πο­γειο­ποί­η­ση των γραμ­μών του τρέ­νου στην πό­λη σας. Για να δού­με πώς θα μπο­ρέ­σου­με να α­ξιο­ποι­ή­σου­με αυτό το χώ­ρο που θα α­πε­λευ­θε­ρω­θεί με την α­πο­μά­κρυν­ση των γραμ­μών. Και ε­δώ υπήρ­ξε πλή­ρης συ­ναί­νε­ση…»
Φεύ­γο­ντας α­πό την Πά­τρα, ο κ. Λιά­πης στα­μά­τη­σε στην πε­ριο­χή Τρά­πε­ζας – Πλα­τά­νου, ό­που έ­φθα­σε στις 12,30 και ε­πι­σκέ­φθη­κε το έρ­γο: «Κα­τα­σκευ­ή Σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας, Πλα­τά­νου και γέ­φυ­ρας Λα­δο­πό­τα­μου στο τμή­μα Κιά­το – Αί­γιο» στο ο­ποί­ο κατα­σκευά­ζο­νται:
Η σή­ραγ­γα Πλα­τά­νου για δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή, μή­κους 2292,9μ, με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 645μ και Cut Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 33μ. Η σή­ραγ­γα ξε­κι­νά α­πό τον οι­κι­σμό Πλα­τά­νου, διέρ­χε­ται κά­τω α­πό τη Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό Κο­ρίν­θου – Πα­τρών και κα­τα­λή­γει στην πε­ριο­χή της Τρά­πε­ζας, πλησί­ον της ο­δού με κα­τεύ­θυν­ση τα Κα­λά­βρυ­τα.
Η σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γέ­φυ­ρα του πο­τα­μού Λα­δο­πο­τά­μου, μή­κους 109,50μ, που θα α­ποτε­λεί­ται α­πό δύ­ο α­νε­ξάρ­τη­τους φο­ρείς, έ­ναν για κά­θε κα­τεύ­θυν­ση της νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής. Η γέ­φυ­ρα θα συν­δέ­σει την έ­ξο­δο της σή­ραγ­γας Πλα­τά­νου με την εί­σο­δο της σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας.
Η σή­ραγ­γα Τρά­πε­ζας για δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή μή­κους 2.748,12μ, με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 398μ και Cut &Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 34,51μ. Η σή­ραγ­γα Τρά­πε­ζας περ­νά­ει κά­τω α­πό τον οι­κι­σμό Τρά­πε­ζα και στην έ­ξοδό της (πλευ­ρά του Δια­κο­πτού) περ­νά­ει κά­τω α­πό τη Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό.
Το έρ­γο εί­ναι συμβα­τι­κού α­ντι­κει­μέ­νου 71,82 εκ Ευ­ρώ, προ­γραμ­μα­τίζε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί το Σε­πτέμ­βριο του 2009, υ­λο­ποιεί­ται α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Β’ Τα­μεί­ο Συ­νο­χής, σε πο­σο­στό 50%. Α­νά­δο­χος: «Κ/Ξ J&P-Α­ΒΑΞ Α.Ε. – ΤΕΡ­ΝΑ Α.Ε. – Α­ΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Α­πο­τε­λεί μέ­ρος των έρ­γων για την ο­λο­κλή­ρω­ση της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής υ­ψη­λών ταχυ­τή­των Α­θή­νας - Πά­τρας με τη λει­τουρ­γί­α της ο­ποί­ας θα μειω­θεί ο χρό­νος δια­δρο­μής στις 2 ώ­ρες πε­ρί­που.
Ο κ. Λιά­πης σε δη­λώ­σεις του προς τα ΜΜΕ εί­πε με­τα­ξύ άλ­λων: «Συ­νε­χί­ζω τις ε­πι­θε­ω­ρή­σεις των σι­δη­ρο­δρο­μι­κών έρ­γων σε ό­λη την Ελ­λά­δα. Φέτος εί­ναι μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή χρο­νιά για το σι­δη­ρό­δρο­μο. Τα έρ­γα προ­χω­ρούν με γορ­γούς ρυθ­μούς, ε­ντός των χρο­νο­δια­γραμ­μά­των και θα έ­χουν ο­λο­κλη­ρωθεί μέ­σα στο 2010. Τε­λειώ­νου­με τις συμ­βα­σιο­ποι­ή­σεις και ο­λο­κλη­ρώ­νου­με την υλο­ποί­η­ση με­γά­λων έρ­γων. Α­πορ­ρο­φού­με με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά κον­δύ­λια. Γί­νε­ται μια πραγ­μα­τι­κή κο­σμο­γο­νί­α στο σι­δη­ρό­δρο­μο. Έ­χου­με τις με­γα­λύ­τε­ρες πα­ρεμ­βά­σεις α­πό την ε­πο­χή του Χα­ρί­λα­ου Τρι­κού­πη. Για αυ­τό και πα­ρα­κο­λου­θώ ε­γώ προ­σω­πι­κά την ε­ξέ­λι­ξη των έρ­γων. Η υ­λο­ποί­η­ση τους εί­ναι με­γά­λο προ­σω­πι­κό στοί­χη­μα για μέ­να».
Τον Υ­πουρ­γό, στην ε­πί­σκε­ψή του στα έρ­γα Πλα­τά­νου – Τρά­πε­ζας, συ­νό­δευαν οι Βου­λευ­τές κ.κ. Σπή­λιος Σπη­λιω­τό­που­λος, Θε­ό­φι­λος Βα­σι­λεί­ου, Μι­χά­λης Μπε­κί­ρης, ο Γ.Γ. του Υ­πουρ­γεί­ου Με­τα­φο­ρών κ. Σ. Σι­μό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Ο.Σ.Ε κ. Ν. Μπαλ­τάς, ο Πρό­ε­δρος και ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ κ.κ. Δ. Χιώνης και Ν. Κου­ρέ­ντας, ε­νώ στο ερ­γο­τά­ξιο της κα­τα­σκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας  τον υ­πο­δέ­χθη­καν τα η­γε­τι­κά στε­λέ­χη της, καθώς και οι Δή­μαρ­χοι Δια­κο­πτού, Α­κράτας, Αι­γεί­ρας κ.κ. Βα­σι­λεί­ου, Π. Με­λής, Δ. Μυ­λω­νάς, πα­ρά­γο­ντες της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας και αρ­κε­τοί δη­μό­τες α­πό τον Πλά­τα­νο, το  Δια­κο­πτό κ.α.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !