ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Μαρ 2008

ΜΑΡ. 2008: Με τα βλέμματα όλων στην “Κακή Χούνη” …

Μπαράζ συσκέψεων για σκουπίδια και αποχετευτικό
Μια παρ­τί­δα σκλη­ρού «πό­κερ» φαί­νε­ται ό­τι βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα στην Αιγια­λεία, (με συ­χνό­τα­τες συ­σκέ­ψεις των Δη­μάρ­χων) και τον α­πό­η­χό της να ε­πη­ρε­ά­ζει ό­λη σχε­δόν την Α­χα­ΐ­α.
Για τους α­πλούς θε­α­τές, το θέ­μα τού πο­λι­τι­κού αυ­τού παι­χνι­διού, εστιά­ζεται στην ε­πί­λυ­ση των χρό­νιων πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών θε­μά­των τής ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής.
Για τους «μύ­στες», ό­μως, του παι­χνι­διού, οι ε­πι­πτώ­σεις και οι προ­ε­κτά­σεις του στο πε­ρι­φε­ρεια­κό πο­λι­τι­κό γί­γνε­σθαι, μοιά­ζουν να εί­ναι ποι­κί­λες και πε­ρί­πλο­κες.
Μπο­ρεί ο «καυ­γάς» να γί­νε­ται, για το πώς και που θα γί­νε­ται η Υ­γειο­νο­μι­κή Τα­φή των Α­πορ­ριμ­μά­των τής Α­να­το­λι­κής Α­χα­ΐ­ας και πώς θα λυ­θεί το συ­ντο­μό­τερο η «βιο­λο­γι­κή» α­πο­χέ­τευ­ση των Υ­γρών Α­πο­βλή­των της πα­ρα­λια­κής Αι­για­λεί­ας, όμως  εί­ναι τό­σο α­πλό το θέ­μα;
Ε­στιά­ζε­ται μό­νο στο ό­τι ό­λοι πε­ρι­μέ­νουν έ­να ε­πί­ση­μο (ε­θε­λο­ντι­κό) ΝΑΙ της Αι­γεί­ρας στο «προ­σω­ρι­νό» ά­νοιγ­μα του ΧΥ­ΤΑ στην «Κακή Χού­νη», ώστε να δε­χθεί και τα σκου­πί­δια της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ενό­τη­τας (Δυ­τι­κή Αι­για­λεί­α - Κα­λά­βρυ­τα), με δέ­λε­αρ την ά­με­ση ε­πί­λυ­ση «γρα­φειο­κρα­τι­κών» θε­μά­των χρη­μα­το­δό­τη­σης για την επα­να­κα­τα­σκευ­ή και ε­πέ­κτα­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, με ταυτό­χρο­νη υ­πό­σχε­ση για πλού­σια α­ντα­πο­δο­τι­κά ο­φέ­λη;
Ως πό­τε θα πα­ρα­μέ­νει η εκ­κρε­μό­τη­τα διο­ρι­σμού Διοί­κη­σης στη δια­χει­ρι­στική ε­νό­τη­τα της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας (1 μέ­λος Αι­γεί­ρα, 2 Α­κρά­τα, 2 Δια­κο­πτό) λό­γω έν­στα­σης του Δή­μου Αι­γεί­ρας και πώς ερ­μη­νεύ­ε­ται «πολι­τι­κά» το γε­γο­νός ό­τι στο ο­μα­δι­κό – ε­νω­τι­κό ξε­κί­νη­μα της πο­ρεί­ας για το Ερ­γο­στά­σιο Στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των Α­χα­ΐ­ας δεν με­τέ­χει η Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α;
Μή­πως, τα πα­ρα­πά­νω έ­χουν σχέ­ση και με τον δεύ­τε­ρο «Κα­πο­δίστρια»;
Πρό­σφα­τα ο Υ­πουρ­γός Γιώρ­γος Σου­φλιάς πα­ρου­σιά­ζο­ντας το Ε­θνι­κό Χω­ρο­ταξι­κό Σχέ­διο τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων, ό­τι ε­ντός τε­τρα­ε­τί­ας θα πρέ­πει να έ­χει συντε­λε­στεί η διοι­κη­τι­κή και γε­ω­γρα­φι­κή α­να­συ­γκρό­τη­ση της χώ­ρας, με μεί­ωση του α­ριθ­μού των Πε­ρι­φε­ρειών, των Νο­μών και των Δή­μων.
Θα α­να­λο­γι­στού­με φυ­σι­κά, πώς «κολ­λά­ει» σε ό­λα αυ­τά η νέ­ος «Κα­πο­δί­στριας» των Δή­μων, με τους ΧΥ­ΤΑ και τους Βιο­λο­γι­κούς;
Σί­γου­ρα, με μια προ­σε­κτι­κό­τε­ρη «πο­λι­τι­κή α­νά­λυ­ση», γί­νε­ται κα­τα­νο­η­τό ότι οι συ­νε­νώ­σεις σε με­γα­λύ­τε­ρους δή­μους, θα δη­μιουρ­γή­σουν νέ­α δε­δο­μέ­να συνερ­γα­σιών και ι­σορ­ρο­πιών στους α­γώ­νες διεκ­δί­κη­σης της ε­ξου­σί­ας στους διευ­ρυ­μέ­νους Ο­ΤΑ, έ­τσι ώ­στε να υπάρξει εν­δε­χο­μέ­νως αλ­λα­γή και ε­πα­να­προσ­διο­ρι­σμός στην πο­λι­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση των με­τε­χό­ντων τού το­πι­κού και πε­ρι­φε­ρεια­κού ε­κλο­γι­κού παι­χνι­διού.
Πολ­λά τα ε­ρω­τή­μα­τα, που πε­ρι­μέ­νουν σύ­ντο­μα ε­πί­ση­μες α­πα­ντή­σεις και ξε­καθά­ρι­σμα προ­θέ­σε­ων και στρα­τη­γι­κών.
Σε α­να­μο­νή λοι­πόν…

Ανατολική Αιγείρα... Drone !