ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουν 2002

ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 - Χ.Υ.Τ.Α. Τρέχουν και δεν …φτάνουν! Δήμοι - Νομαρχία - Περιφέρεια - Υ­πουργεία

Σε μεί­ζον κοι­νω­νι­κό αλ­λά και πο­λι­τι­κό ζήτη­μα ε­ξε­λίσ­σε­ται το πρό­βλημα της ε­ξεύ­ρε­σης των α­παι­τού­με­νων χώ­ρων υ­γειο­νο­μι­κής τα­φής των στε­ρεών α­πο­βλή­των στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας, α­φού πλέον ο “κό­μπος έ­φτα­σε στο χτέ­νι”!
Γνω­στό ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια το θέ­μα, α­φού η συ­νο­λι­κή ε­πί­λυ­σή του σε ε­πίπε­δο Νο­μού, σκο­ντά­φτει συ­νε­χώς σε διά­φο­ρα “κοι­νω­νι­κο­τε­χνι­κο­νο­μι­κά” θέ­μα­τα (α­ντι­δρά­σεις πο­λι­τών κλπ), με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί μέ­χρι τώ­ρα να υ­λο­ποι­η­θεί το πρό­γραμ­μα στο σύ­νο­λό του.
Τη στιγ­μή μά­λι­στα που η δη­μιουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ θε­ω­ρεί­ται “σχε­δόν ξε­πε­ρασμέ­νη μέ­θο­δος” σε προ­ηγ­μέ­νες χώ­ρες της βό­ρειας Ευ­ρώ­πης, ό­που ο προ­σανα­το­λι­σμός εί­ναι πλέ­ον για λι­πα­σμα­το­ποί­η­ση, α­να­κύ­κλω­ση, καύ­ση, πα­ρα­γω­γή ε­νέρ­γειας κ.π.α. (υ­πεν­θυ­μί­ζου­με την προ δύ­ο πε­ρί­που ε­τών α­να­λυ­τι­κή πα­ρου­σί­α­ση του “Φ”, της με­λέ­της της γνω­στής τσι­με­ντο­βιο­μηχα­νί­ας ΤΙ­ΤΑΝ για καύ­ση ο­ρι­σμέ­νου τύ­που α­πορ­ριμ­μά­των στους κλι­βά­νους της. Με­λέ­της που μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει τύ­χει της α­νά­λο­γης προ­σο­χής), εδώ ακόμα ψάχνουμε για Χ.Υ.Τ.Α!
Την ε­πί­λυ­ση του τε­ρά­στιου αυ­τού θέ­μα­τος προ­σπά­θη­σαν να βρουν οι ε­μπλε­κόμε­νοι φο­ρείς σε ευ­ρεί­α σύ­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 12 Ιου­νί­ου στην Α­θή­να.
Στην σύ­σκε­ψη συμ­με­τεί­χαν ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ κ. Στ. Κα­μπέλης, ο κ. Κ. Κα­ϊ­σερ­λής α­πό το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, ο Νο­μάρ­χης Α­χα­ΐ­ας, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ΐ­ας, ο α­ντι­δή­μαρ­χος Πα­τρών, ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου, ο Δή­μαρ­χος Δύ­μης, ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας και ο Δή­μαρ­χος Ρί­ου. Πα­ρα­βρέ­θη­κε ε­πί­σης ο βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας κ. Γ. Θω­μάς. Οι συσκευ­θέ­ντες ο­μό­φω­να συμ­φώ­νη­σαν και ανα­κοί­νω­σαν τα ε­ξής:
Α. Ο σχε­δια­σμός δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας πρέπει να πε­ρι­λαμ­βά­νει:
1.Έ­να κε­ντρι­κό Χώ­ρο Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής Α­πορ­ριμ­μά­των (Χ.Υ.Τ.Α.) και τρεις πε­ρι­φε­ρεια­κούς (Φλό­κα, Αι­γεί­ρα, πε­ριο­χή Αι­για­λεί­ας). Ο κε­ντρι­κός Χ.Υ.Τ.Α. θα εξυ­πη­ρε­τεί το Δή­μο της Πά­τρας και τους ό­μο­ρους Δή­μους με δυ­νατό­τη­τα κα­τα­σκευ­ής ερ­γο­στα­σί­ου ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των.
2. Εί­ναι α­να­γκαί­ο να υ­λο­ποι­η­θούν έρ­γα α­πο­κα­τά­στα­σης των χω­μα­τε­ρών.
Β. Στο Τα­μεί­ο Συ­νο­χής θα προ­τα­θούν σε πρώ­τη φά­ση οι τρεις πε­ρι­φε­ρεια­κοί Χ.Υ.Τ.Α. και σε δεύ­τε­ρη φά­ση (μέ­χρι τέ­λους του έ­τους) τα έρ­γα που α­φο­ρούν τον κε­ντρι­κό Χ.ΥΤ.Α.
Γ. Εί­ναι θέ­μα με­γά­λης α­να­γκαιό­τη­τας να ε­ξυ­πη­ρε­τη­θούν ά­με­σα οι Δή­μοι Αι­γί­ου και Ρί­ου α­πό τους υ­φι­στά­με­νους Χ.Υ.Τ.Α. ή ορ­γα­νω­μέ­νους χώ­ρους ταφής α­πορ­ριμ­μά­των.
Συνοπτικά η απόφαση: Ο κε­ντρι­κός ΧΥ­ΤΑ, που θα κα­λύ­πτει την Πά­τρα και τους ό­μο­ρους Δή­μους, και δί­πλα του θα βρίσκε­ται το ερ­γο­στά­σιο ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών α­πο­βλή­των.
Δύ­ο ΧΥ­ΤΑ, του Φλό­κα και της Αι­γεί­ρας ό­πως έ­χουν σχε­δια­στεί και με­λε­τη­θεί και έ­να α­κό­μα στη Δυ­τι­κή Αι­γιά­λεια για να κα­λυ­φθούν το Αί­γιο, ο Ε­ρι­νε­ός κ.λ.π. Πα­ράλλη­λα θα γί­νει Σταθ­μός Με­τα­μόρ­φω­σης για να κα­λυ­φθεί η πε­ριο­χή Κα­λα­βρύτων που δεν πα­ρά­γει με­γά­λο ό­γκο σκου­πι­διών, ε­νώ θα α­πο­κα­τα­στα­θούν περι­βαλ­λο­ντι­κά και οι πα­λιές χω­μα­τε­ρές (Πε­τρο­χω­ρί­ου κ.λ.π.).

Ανατολική Αιγείρα... Drone !