ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Αυγ 2010

ΑΥΓ. 2010: Πυρετώδεις διεργασίες στελέχωσης ψηφοδελτίων...


Πυρετώδεις διεργασίες στελέχωσης ψηφοδελτίων, από τους διεκδικητές τού Δημαρχιακού θώκου στο Δ. Αιγιαλείας
Οι ε­κλο­γές του Νο­εμ­βρί­ου α­πο­κτούν με­γά­λη ση­μα­σί­α. Ο δή­μαρ­χος θα δια­χει­ρί­ζε­ται πράγ­μα­τα που α­φο­ρούν την ά­με­ση κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα του πο­λί­τη, πε­ρισ­σό­τε­ρα και α­πό τον πρω­θυ­πουρ­γό. Ο ε­κλεγ­μέ­νος πε­ρι­φε­ρειάρ­χης θα έ­χει στον τό­πο του με­γα­λύ­τε­ρο ει­δι­κό βά­ρος και α­πό υ­πουρ­γό. Με αυτή την (υπέρ) αισιόδοξη σκέψη κοιτάμε και μεις εδώ στην Αιγιαλεία, τα νέα δεδομένα που θα ξημερώσουν μετά την 7η Νοεμβρίου...
Έ­ξι εί­ναι, μέ­χρι στιγ­μής, οι συν­δυα­σμοί που θα διεκ­δι­κή­σουν την «πί­τα» τού 33α­με­λούς Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου στο Δή­μο Αι­για­λεί­ας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, των συν­δυα­σμών αυ­τών η­γού­νται: ο Δη­μή­τρης Κα­λο­γε­ρό­που­λος (Δή­μαρ­χος Συ­μπο­λι­τεί­ας), ο Δη­μή­τρης Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος (Υ­πο­ψή­φιος βου­λευ­τής Ν.Δ), ο Στά­θης Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λος (αρ­χη­γός συν­δυα­σμού μειο­ψη­φί­ας στο Δ. Αι­γί­ου), ο Γρη­γό­ρης Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος (εκ­δό­της ε­φημ. Αι­γί­ο­χος), ο Τά­κης Πα­πα­κωνστα­ντινό­που­λος (α­πό το ΚΚΕ), και ο Σταύ­ρος Λυ­ρι­ντζής (τέ­ως α­ντι­δή­μαρ­χος Αι­γί­ου).
Έ­ντο­νο το προ­ε­κλο­γι­κό κλί­μα, φυ­σιο­λο­γι­κό άλ­λω­στε, α­φού βρι­σκό­μα­στε πλέ­ον στην τε­λι­κή ευ­θεί­α και η ανακήρυξη των συνδυασμών από το πρωτοδικείο θα γί­νει στις 23 Οκτωβρίου.
Κα­ται­γι­σμός α­να­κοι­νώ­σε­ων, με θέ­σεις, α­ντι­πα­ρα­θέ­σεις με­τα­ξύ των υ­πο­ψη­φί­ων, κα­θώς και α­να­κοι­νώ­σεις ο­νο­μά­των που στη­ρί­ζουν τούς συν­δυα­σμούς.
Ο «Φ» δη­μο­σιεύ­ει, στο μέ­τρο του χώ­ρου που δια­θέ­τει, τα δελ­τί­α τύ­που που λαμ­βά­νει. (μέ­χρι τώ­ρα έ­χου­με λά­βει δελ­τί­α α­πό τους συν­δυα­σμούς Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λου και Κα­λο­γε­ρό­που­λου).
«Πόλεμος» δημοσκοπήσεων
Τά­ρα­ξε τα “προ­εκλογικά” νε­ρά, η δη­μοσκόπη­ση της εται­ρί­ας DATA RC για λογα­ρια­σμό τού Ρά­διο Αίγιο και τής ε­φη­με­ρί­δας Αιγιά­λεια.
Συ­γκεκριμένα, η τη­λε­φω­νική συνέντευξη, έγι­νε στις 13 & 14 Σεπτεμβρί­ου, σε 503 άτο­μα και από τους έξι συνε­νούμε­νους Δήμους τής Αιγια­λεί­ας, τα οποί­α απάντη­σαν μεταξύ άλ­λων και στα ε­ρωτήματα:
1. “Ε­άν είχα­με αύριο εκλογές για το Δήμο Αιγια­λεί­ας και οι επικε­φαλής των πα­ρατά­ξε­ων ήταν (α­ναφέρονται τα ο­νό­ματα) ποιον θα ψη­φί­ζατε;”, ως εξής:
Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 50,1%.
Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος: 25%.
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος: 14,5%.
Τάκης Παπακων­σταντι­νόπουλος: 5,4%.
Γρηγό­ρης Τριανταφυλλόπουλος: 2,4%.
Σταύρος Λυριντής: 0,8%.
Λευκό-Άκυρο: 0,8%. Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 1%
2. “Ε­άν είχα­με και δεύτε­ρο γύρο στις δη­μοτικές εκλογές και οι υποψήφιοι ήσαν ο κ. Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος και ο κ. Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος ποιον θα ψη­φί­ζατε;”.
Απάντη­σαν: Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 54,9%. Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος: 35,4%. Λευκό Άκυρο: 2,6%. Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 5%. Δεν θα ψη­φί­σω: 2,2%.
3. “Ε­άν είχα­με και δεύτε­ρο γύρο στις δη­μοτικές εκλογές και οι υποψήφιοι ήσαν ο κ. Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος και ο κ. Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος ποιον θα ψη­φί­ζατε;”.
Απάντη­σαν: Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 63,4%. Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος: 25%. Λευκό-Άκυρο: 3,8%. Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 4,4%. Δεν θα ψη­φί­σω: 3,4%.
Άμε­ση ήταν, στα πα­ραπά­νω α­νακοι­νωθέντα, η αντί­δρα­ση του υπο­ψη­φί­ου Δη­μάρχου Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου ο οποί­ος επεσήμα­νε μεταξύ άλ­λων:
“α) Αποτε­λεί προ­φανώς πα­νελ­λα­δικό φαι­νό­με­νο της τρέχουσας πε­ριό­δου, σε μί­α πε­ριοχή και συ­γκεκριμένα στην Αιγιά­λεια, οι α­ναπο­φά­σιστοι να μετρούνται σήμε­ρα στο 1%, όταν σε δήμους της χώρας, μέσα από επί­ση­μες μετρήσεις, αυτοί κυμαί­νονται παντού από 20% - 30%. Δη­λαδή μό­νο οι Αιγια­λείς Έλλη­νες έχουν απο­φα­σί­σει ποιον θα ψη­φί­σουν! Ας βγά­λει ο καθένας τα συμπε­ρά­σματα του!
β) Η εν λόγω δη­μοσκόπη­ση ζητήθηκε από τα Μ.Μ.Ε να διε­νεργη­θεί από την ί­δια εται­ρεί­α με την οποί­α συνεργά­ζεται - κατά πα­ραγγε­λί­α - ένας και μό­νο ένας υποψήφιος δήμαρχος. Ο κ. Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος!”
Πα­ράλ­λη­λα ο κ. Τριανταφυλλόπουλος έδω­σε στη δη­μο­σιότητα μια άλ­λη δη­μοσκόπη­ση, την οποί­α παρήγ­γει­λε η πα­ράταξή του από την Εται­ρεί­α “ΑΠΟ­ΨΙΣ - S.M.R”, που έγι­νε τη­λε­φω­νικά από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρί­ου 2010 σε δη­μότες του νέου Δήμου Αιγιά­λειας, σε δείγμα 800 ατό­μων, με τα εξής αποτελέσματα:
Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 25,3%.
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος: 17,5%.
Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος: 13,2%.
Τάκης Παπακων­σταντι­νόπουλος: 5,4%.
Γρηγό­ρης Τριανταφυλλόπουλος: 2,1%.
Λευκό/Άκυρο/Αποχή: 7,6%.
Α­ναπο­φά­σιστοι: 28,9%.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !