ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

17 Οκτ 2012

«Bροχή» …αντιδιαβρωτικών στην Αιγείρα

Γιατί αδιαφόρησαν οι πάντες μετά τη δημοσιοποίηση της “θαμμένης” και “πληρωμένης” μελέτης;
Με 450 χιλιάδες ευρώ, θα είχαμε προστατεύσει από το 2006 την “τουριστική” ακτογραμμή της Αιγείρας…!
Ουδόλως θα εξέπληττε τους αναγνώστες της ε­φη­με­ρί­δας μας, η δη­μο­σί­ευ­ση της ει­σή­γη­σης του Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Α­χα­ΐ­ας Γρη­γό­ρη Α­λε­ξό­που­λο προς το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος για το θέ­μα της διά­βρω­σης των α­κτών.
Και αυ­τό για­τί α­πό τον Ιού­νιο του 2011, εί­χα­με κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα πα­ρου­σιά­σει την πο­λύ ση­μα­ντι­κή α­ντι­δια­βρω­τι­κή με­λέ­τη που εί­χε α­να­θέ­σει η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας τον Δε­κέμ­βριο του 1999 στην ε­ται­ρεί­α “ΜΑΡ­ΝΕΤ”  με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό λι­με­νι­κών έρ­γων 4.530.000 Ευ­ρώ, με­λέ­τη που ή­ταν έ­τοι­μη α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2007…!

Η ει­σή­γη­ση λοι­πόν του κ. Α­λε­ξό­που­λου πε­ριε­λάμ­βα­νε ο­λό­κλη­ρη ε­κεί­νη τη με­λέ­τη, που ό­πως εί­χα­με πε­ρι­γρά­ψει πριν 14 μή­νες,  ή­ταν πο­λύ “φι­λι­κή” για το θα­λάσ­σιο μέ­τω­πο της Αι­γεί­ρας - προ­έ­βλε­πε “Υ­πο­θα­λάσ­σιο τοι­χί­ο μι­σού χι­λιο­μέ­τρου πα­ράλ­λη­λα της α­κτής και σε συν­δυα­σμό με ε­μπλου­τι­σμό “μπά­ζω­μα” της α­κτής, που θα συ­γκρα­τού­σε την άμ­μο στην πα­ρα­λί­α και θα εί­χε α­πο­τέ­λε­σμα σε βά­θος δε­κα­ε­τί­ας να α­πο­κα­τα­στα­θούν τα δια­βρω­μέ­να τμή­μα­τα της αμ­μου­διάς”, με ε­κτι­μώ­με­νο κό­στος να α­νέρ­χε­ται στο “Α­ΣΤΡΟ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΟ” πο­σό των 450 χι­λιά­δων Ευ­ρώ…!

Και σαν να μην έ­φθα­ναν ό­λα αυ­τά, με την ει­σή­γη­ση του Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε ό­τι η με­λέ­τη για την α­κτή της Αι­γεί­ρας έ­χει ε­πι­στρα­φεί α­πό την Ει­δι­κή Υ­πη­ρε­σί­α πε­ρι­βάλ­λο­ντος του Υ­ΠΕ­ΧΩ και ό­ταν υ­λο­ποι­η­θούν τα έρ­γα σε Πλά­τα­νο και Κριο­νέ­ρι με χρο­νι­κή πρό­βλε­ψη έ­ως τον Ιού­νιο του 2016, θα προ­χω­ρή­σει με νέ­α χρη­μα­το­δό­τη­ση και η Αι­γεί­ρα...

Το ε­ρώ­τη­μα, ό­μως, που τέ­θη­κε ε­δώ και πο­λύ και­ρό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας προς ε­κλεγ­μέ­νους Πε­ρι­φε­ρεια­κούς και Δη­μο­τι­κούς Συμ­βού­λους, να ψά­ξουν δηλ. το για­τί “θά­φτη­κε” η εν λό­γω με­λέ­τη, δεν “άγ­γι­ξε” κα­νέ­ναν  -λες και τους ζη­τή­θη­κε να α­σχο­λη­θούν με τη διά­βρω­ση κά­ποιας πα­ρα­λί­ας …στο Ντου­μπά­ι!!!

Φυ­σι­κά, θα α­να­μέ­νου­με μή­πως α­σχο­λη­θεί κά­ποιος και με το για­τί ε­πι­στρά­φη­κε η με­λέ­τη της Αι­γεί­ρας…
Σε νέα μελέτη για την παραλία Αιγείρας, προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­για­λεί­ας κα­τά τη συ­νε­δρί­α­ση της 1ης Ο­κτω­βρί­ου 2012 ε­νέ­κρι­νε τη γνω­μο­δό­τη­ση στις 7-6-12  της Ε­πι­τρο­πής Δια­γω­νι­σμού (Γρα­φεί­ο Τε­χνι­κής Υ­πο­στή­ρι­ξης - πρώ­ην ΤΥΔ­Κ) για την ε­πι­λο­γή α­να­δό­χου εκ­πό­νη­σης με­λέ­της για έρ­γα προ­στα­σί­ας και α­νά­πλα­σης της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης Αι­γεί­ρας. Το ποσό που α­πο­φά­σι­σε το Δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο να εγγράψει στο φετινό προϋπολογισμό είναι 75 χιλ. Ευρώ, ενώ το συνολικό κό­στος τής με­λέ­της θα α­νέλ­θει στις 190 χι­λιά­δες Ευ­ρώ.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !