ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ανατολική Αιγείρα... Drone !

1 Δεκ 2001

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - "Επίκαιρο" άρθρο Κώστα Ρόζου

Τα χέρια ψηλά… στη σύγχρονη πολιτική άποψη!
Πρόσφατα, έτυχε να συμ­με­τέ­χω σε μί­α “θυελ­λώ­δη” συ­ζή­τη­ση γύ­ρω α­πό τα το­πι­κά πο­λι­τι­κά δρώ­με­να. Στην προ­σπά­θεια των συ­νο­μι­λη­τών να α­να­λύ­σουν τη τρέ­χου­σα κα­τά­στα­ση, α­κού­στη­καν πολ­λές και α­ντι­κρουό­με­νες α­πό­ψεις.
Τη στιγ­μή ε­κεί­νη θυ­μή­θη­κα κά­τι που εί­χα μά­θει στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του ’70 ως δευ­τερο­ε­τής φοι­τη­τής του Τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κών Ε­πι­στη­μών της Νο­μι­κής Σχο­λής Αθη­νών και α­φο­ρού­σε το μά­θη­μα της Πο­λι­τι­κής Ε­πι­κοι­νω­νί­ας (της κατ’ ε­ξο­χήν ε­πι­στή­μης που α­να­λύ­ει τη σχέ­ση ε­ξου­σί­ας – πο­λί­τη και πολί­τη – ε­ξου­σί­ας. Η έν­νοια της ε­ξου­σί­ας πε­ριέ­χει ό­λα τα είδη: Κε­ντρι­κή – Πε­ρι­φε­ρεια­κή και στο προ­κεί­με­νο την Το­πι­κή).
Ό­ταν ό­μως άρ­χι­σα να τους α­φη­γού­μαι την ε­πι­στη­μο­νι­κή ά­πο­ψη που είχε κα­τα­γρα­φεί πριν 25 πε­ρί­που χρό­νια