ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ανατολική Αιγείρα... Drone !

1 Δεκ 2001

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - "Επίκαιρο" άρθρο Κώστα Ρόζου

Τα χέρια ψηλά… στη σύγχρονη πολιτική άποψη!
Πρόσφατα, έτυχε να συμ­με­τέ­χω σε μί­α “θυελ­λώ­δη” συ­ζή­τη­ση γύ­ρω α­πό τα το­πι­κά πο­λι­τι­κά δρώ­με­να. Στην προ­σπά­θεια των συ­νο­μι­λη­τών να α­να­λύ­σουν τη τρέ­χου­σα κα­τά­στα­ση, α­κού­στη­καν πολ­λές και α­ντι­κρουό­με­νες α­πό­ψεις.
Τη στιγ­μή ε­κεί­νη θυ­μή­θη­κα κά­τι που εί­χα μά­θει στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του ’70 ως δευ­τερο­ε­τής φοι­τη­τής του Τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κών Ε­πι­στη­μών της Νο­μι­κής Σχο­λής Αθη­νών και α­φο­ρού­σε το μά­θη­μα της Πο­λι­τι­κής Ε­πι­κοι­νω­νί­ας (της κατ’ ε­ξο­χήν ε­πι­στή­μης που α­να­λύ­ει τη σχέ­ση ε­ξου­σί­ας – πο­λί­τη και πολί­τη – ε­ξου­σί­ας. Η έν­νοια της ε­ξου­σί­ας πε­ριέ­χει ό­λα τα είδη: Κε­ντρι­κή – Πε­ρι­φε­ρεια­κή και στο προ­κεί­με­νο την Το­πι­κή).
Ό­ταν ό­μως άρ­χι­σα να τους α­φη­γού­μαι την ε­πι­στη­μο­νι­κή ά­πο­ψη που είχε κα­τα­γρα­φεί πριν 25 πε­ρί­που χρό­νια

1 Νοε 2001

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - Μάχη για το νερό

Άγνωστο παραμένει αν η δίωρη συζήτηση στην συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου του Δημοτικού συμβουλίου Αιγείρας με θέματα γύρω από τα νερά της περιοχής, επίλυσε τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις που υπήρχαν ή περιέπλεξε περαιτέρω το ζήτημα.
Μιλάμε αφ’ ενός για την επερώτηση που κατέθεσαν οι επτά δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και αφορούσε διαμαρτυρίες ομάδας δημοτών για το ενδεχόμενο να στερέψουν διάφορες πηγές με τις οποίες αρδεύουν τα κτήματά τους από την ανόρυξη γεώτρησης του Δήμου στους Αμπελοκήπους και αφ’ ετέρου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου εζητείτο η έγκριση τροποποίησης και επέκτασης της μελέτης για τις ανορυχθείσες γεωτρήσεις στους Αμπελοκήπους, Συνεβρό και Αιγές. Γεωτρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.

1 Ιαν 2001

ΙΑΝ. 2001 “Μπάχαλο” ο παραλιακός της Αιγείρας

Με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις μπήκε το νέο έτος στην Αιγείρα. Ποτέ δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τις πρώτες φράσεις του 2002.Γεγονός είναι όμως ότι όσο και να προσπαθείς να το αποφύγεις δεν μπορείς. Όποιον δρόμο και να ακολουθήσεις θα σε βγάλει στην παραλία. Και το θέαμα είναι ανατριχιαστικό! Η γραφική παραλιακή οδός έγινε ‘‘μπάχαλο’’...